Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8757/2024

Vastausaika on päättynyt: 26.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kansallinen lapsistrategia pyytää lausuntoja luonnoksesta kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaksi pääministeri Orpon hallituskaudelle. Tämän lausuntopyynnön lisäksi kansallinen lapsistrategia järjestää 19.3.2024 kuulemistyöpajan lapsistrategian toimeenpanon tukemiseksi. 
Tausta
YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvalla, parlamentaarisessa yhteistyössä valmistellulla kansallisella lapsistrategialla (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:8) pyritään luomaan lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lisäksi lapsistrategialla turvataan lapsia koskevien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden tavoitteellinen ja johdonmukainen toteuttaminen. Lapsistrategian viitekehyksessä toteutetaan myös vuonna 2021 hyväksyttyä eurooppalaista lapsitakuuta (European Child Guarantee). 

Kunkin hallituksen tehtävänä on laatia ja toteuttaa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma strategian linjausten toteuttamiseksi omalle hallituskaudelleen. Toimeenpano kytketään sekä hallitusohjelmaan että lapsistrategian tavoitteisiin. Toimeenpanosuunnitelma hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa. Hallituskausittain laadittavan toimeenpanosuunnitelman lisäksi lapsistrategiaa edistää sosiaali- ja terveysministeriössä sijaitseva pysyvä lapsistrategiaryhmä. 


 
Tavoitteet
Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti hallitus edistää lapsiperhemyönteisen yhteiskunnan rakentamista. Hallitus tunnistaa lapsiperheiden moninaisuuden. Hallitus edistää lapsiperhemyönteistä politiikkaa kaikilla tasoilla ja kiinnittää huomiota lapsi- ja perhevaikutusten arviointiin päätöksenteossa. Hallitusohjelman mukaan lapsistrategiatyössä tunnistettuja toimia jatketaan osana hallituksen lapsi- ja perhepolitiikan toimeenpanoa. 

Pääministeri Orpon hallituksen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman ytimenä on kolme komiteamietinnöstä nousevaa strategian pääajatusta: 1) Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi; 2) Lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan johdonmukaisesti kaikessa poliittisessa ja tosiasiallisessa toiminnassa ja 3) Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin. 

Toimenpidesuunnitelma on valmisteltu virkamiesvalmistelussa eri hallinnonalojen kanssa. Kukin ministeriö vastaa suunnitelman toimenpiteistä omalla hallinnonalallaan. Toimenpiteet toteutetaan pääosin virkatyönä. Suunnitelmassa on kansalliseen lapsistrategiaan perustuen 3 yläotsikkoa ja 11 alaotsikkoa. Näiden alla on 36 toimenpidettä, joiden vastuutoteuttajina ovat eri ministeriöt yhteistyössä valtion ja paikallishallinnon eri tasojen ja sidosryhmien kanssa. 
 
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162864 - Kansallinen lapsistrategia : Komiteamietintö (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:8)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162865 - Den nationella barnstrategin : Kommittébetänkande (Statsrådets publikationer 2021:9)

Liitteet:

LAUSUNNOILLE lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma_luonnos 3-24.pdf - Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma luonnos

LAUSUNNOILLE Genomförandeplan för den nationella barnstrategin 3-24.pdf - Barnstrategins genomförandeplan utkast

Aikataulu
Kansallinen lapsistrategia pyytää lausuntoanne viimeistään 26.4.2024 klo 16.00. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 

Kirjallisen lausunnon voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi. Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausunnossa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/8757/2024.
VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa. 
 
Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja toivotaan mahdollisimman laajasti eri toimijoilta. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia.   
 
Valmistelijat
Lisätietoa kansallisesta lapsistrategiasta ja toimeenpanosuunnitelmasta antavat erityisasiantuntijat Emmi Pakkala emmi.pakkala@gov.fi ja Johanna Huovinen johanna.huovinen@gov.fi 

 
Asiasanat

Yhdenvertaisuus

jämlikhet

lapsen oikeudet

lapsistrategia

lapset

nuoret

barnstrategin

barn

barnets rättigheter

lasten osallisuus

lapsen etu

lapsi- ja perhepolitiikka

unga

barnens delaktighet

barnets bästa

barn- och familjepolitik