Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9714/2023

Vastausaika on päättynyt: 8.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi.

Kotimaista täydennysveroa koskeva säännösluonnos tullaan liittämään tähän lausuntopyyntöön myöhemmin erikseen.
Tausta
Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön neuvoston direktiivi (EU) 2022/2523 monikansallisten konsernien ja suurten kotimaisten konsernien maailmanlaajuisen vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa. Esityksessä ehdotetaan, että direktiivi pannaan täytäntöön säätämällä direktiivissä tarkoitetusta konsernien minimiverotuksesta erillisessä kansallisessa laissa.

Direktiivi pohjautuu OECD:n niin kutsuttuun pilari II -sääntelyyn, jonka tavoitteena on, että konserneja verotettaisiin vähintään minimitason mukaisesti riippumatta siitä, missä valtioissa toimintaa harjoitetaan. Minimiverotasoa arvioitaisiin valtiokohtaisesti ja tosiasiallisen verotason tulisi olla vähintään 15 prosenttia. Mikäli tosiasiallinen verotaso alittaisi tämän, uudella sääntelyllä toteutettaisiin verotus 15 prosentin tasoon asti.
Tavoitteet
Minimiverotus toteutettaisiin direktiivin II luvussa kuvattujen verotussääntöjen avulla. Tosiasiallinen verotaso määriteltäisiin luvuissa III-V kuvattujen sääntöjen mukaan.

Pääasiallisesti sovellettava verotussääntö olisi niin sanottu tuloksilukemissääntö, jota sovellettaisiin lähtökohtaisesti konsernin ylimmän emoyksikön sijaintivaltiossa. Tuloksilukemissääntö olisi konserninsisäisiin omistussuhteisiin perustuva verotuksen kohdistamissääntö. Säännön mukaan konsernin ylimmän emon tulisi maksaa täydennysveroa, jos suoraan tai välillisesti omistetun konserniyksikön efektiivinen eli tosiasiallinen verotaso alittaa sovitun minimitason. Toissijainen verotason laskentaan käytettävä sääntö olisi aliverotettujen voittojen sääntö.

Esityksessä ehdotetaan, että Suomessa otettaisiin käyttöön myös direktiivin mahdollistama kotimainen täydennysvero. Kotimainen täydennysvero laskettaisiin pääosin samalla tavalla kuin tuloksilukemissäännön ja aliverotettujen voittojen säännön kautta maksuun pantavat verot. Kotimainen täydennysvero kohdistuisi samoihin konserneihin kuin edellä mainitut verotussäännöt, minkä lisäksi verokannaksi tullaan ehdottamaan samaa 15 prosenttia.

Esityksessä ehdotetaan, että direktiivin sääntelyyn perustuva täydennysvero muodostaisi uuden itsenäisen verolajinsa, joka suoritetaan valtiolle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Lakia sovellettaisiin tuloksilukemissäännön ja kotimaisen täydennysveron osalta ensimmäisen kerran 31.12.2023 ja sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Aliverotettujen voittojen sääntöä on tarkoitus soveltaa direktiivin 50 artiklan tilainteisiin ensimmäisen kerran 31.12.2023 ja sen jälkeen alkaviin tilikausiin ja muiden tilanteiden osalta 31.12.2024 ja sen jälkeen alkaviin tilikausiin.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM036:00/2023 - - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM036:00/2023 - - länk till lagberedningsprojektets webbplats

Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi

2 luvun Suomen kotimaista täydennysveroa koskevat pykälät.pdf -

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 8.9.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 8.9.2023. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Hallitusneuvos Jari Salokoski, puh. 0295 530 437, jari.salokoski(at)gov.fi
Esityisasiantuntija Laura Burmester, puh. 029 5530 037, laura.burmester(at)gov.fi
Jakelu:
Apulaisprofessori Moritz Scherleitner    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Energiateollisuus ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch ry    
FIT Verotutkimuksen huippuyksikkö    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Oikeusministeriö    
Perheyritysten liitto ry    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marianne Malmgrén    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Reijo Knuutinen    
Pääomasijoittajat ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työelämäprofessori Timo Viherkenttä    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Asiasanat

elinkeinoverotus

beskattning av näringsverksamhet

konserni

koncern

vähimmäisvero

minimiskatt