Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistaminen

Revidering av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9020/2019

Vastausaika on päättynyt: 22.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och vissa lagar som har samband med den.

Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation, nedan kodexdirektivet, och direktiv (EU) 2018/1808 om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster) mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden. I propositionen föreslås dessutom vissa andra ändringar som utgår från nationella behov. 
Bakgrund
I propositionen föreslås det att lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, fordonslagen, lagen om bildprogram (undervisnings- och kulturministeriet), markanvändnings- och bygglagen (miljöministeriet) och lagen om varningsmeddelanden (inrikesministeriet) ändras.

De ändringar som föreslås i bestämmelserna om användningen av frekvenser gäller i huvudsak mobilnät i EU inom de frekvensområden som är harmoniserade för detta ändamål. I lagen föreslås bestämmelser om bl.a. ett förfarande för sakkunnigbedömning, nya förfaranden för nätkoncessioner samt tidsfrister för det nationella ibruktagandet av mobilfrekvenser. Bestämmelserna i anslutning till användningen av frekvenser ändras dessutom på grund av nationella behov. De samhällsomfattande tjänsterna för bredband och telefonitjänster förbättras. Varaktigheten för tidsbegränsade avtal om kommunikationstjänster begränsas när det gäller anslutningar till mobiltelefonnätet och konsumenternas tillgång till information förbättras. Det föreslås ett stort antal ändringar i bestämmelserna om överlåtelse av nyttjanderätt och sammankoppling, men huvudprinciperna för regleringen förblir desamma. De viktigaste ändringarna hänför sig till de nya bestämmelserna om företag med betydande marknadsinflytande i kodexdirektivet, såsom bestämmelserna om nedmontering av befintlig infrastruktur och saminvesteringar.

Det föreslås att bestämmelserna om audiovisuella innehållstjänster utvidgas till att utöver traditionella televisionssändningar och audiovisuella medietjänster som beställs även omfatta videodelningsplattformar. Det föreslås också att tillämpningsområdet för lagen om bildprogram utvidgas till att omfatta videodelningsplattformar. Den föreslagna nya regleringen innehåller skyldigheter som syftar till att skydda i synnerhet minderåriga samt allmänheten. Genom förslaget förbättras också tillgängligheten för audiovisuella innehållstjänster genom att de skyldigheter som hänför sig till ljud- och textningstjänster och deras kvalitet utökas. Genom förslaget görs regleringen av reklam mer flexibel i fråga om traditionella televisionssändningar. Dessutom åläggs leverantörer av beställ-tv nya skyldigheter för att främja europeiska produktioner och säkerställa deras synlighet.

I bestämmelserna om informationssäkerhet vid elektronisk kommunikation görs små ändringar i anledning av EU-lagstiftningen. Genom förslaget utses dessutom Transport- och kommunikationsverket till nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten). Som en enskild nationell ändring föreslås det att under vissa förutsättningar ska också ett teleföretag kunna vara föremål för ett förordnande om spärrning av information i enlighet med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Syftet med ändringen är att tillhandahålla brottsbekämpande myndigheter effektivare metoder än för närvarande för att ingripa i kriminellt innehåll på internet.

Det föreslås att det till lagen om varningsmeddelanden (466/2012) fogas bestämmelser om ett applikationsbaserat förmedlingssätt. I lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation föreslås ändringar som uppdaterar regelverket för varningsmeddelanden. Förslagen förbättrar medborgarnas tillgång till information i nödsituationer. I markanvändnings- och bygglagen (132/1999) föreslås en precisering i anslutning till placeringen av trådlösa accesspunkter med kort räckvidd i enlighet med det nya kodexdirektivet, genom vilken byggandet av 5G-nätet underlättas.

Till fordonslagen (1090/2002) fogas ett krav på att digitala markbundna radiosändningar ska stödjas, om en radiomottagare installeras i ett fordon i kategori M.

 
Målsättningar
Propositionen anknyter till det strategiska målet Ett livskraftigt Finland i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. I enlighet med regeringsprogrammet är målet en fungerande kommunikation och informationsförmedling samt tryggande av en hög konsumentskyddsnivå.

 
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2019 - Ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation i projektfönstret

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#O5L16 - Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation

Bilagor:

Luonnos_sähköisen_viestinnän_palveluista_annetun_lain_muuttaminen_HE_Lausunnoille.pdf - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den (fi)

Liite_Rinnakkaistekstit.pdf - Propositionens parallelltexter (fi)

Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.pdf - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den (paragrafer, sv)

Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast torsdagen den 16 januari 2020.

Avsikten är att regeringen ska lämna regeringspropositionen till riksdagen under våren 2020. Lagarna avses träda i kraft den 19 september 2020. 
Regeringspropositionen behandlas också i rådet för bedömning av lagstiftningen.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren önskar kommunikationsministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran. 

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information: Emil Asp, emil.asp@lvm.fi, tfn 040 509 9757
Sändlista:
Allianssi    
Alma    
ASML    
Audiovisual Producers Finland    
Autoalan keskusliitto    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Av-arkki    
AVEK    
Brilliance Communications Oy    
BTJ Finland Oy    
Business Finland    
Cinia    
Digita    
Digital Forum    
Discovery Networks Finland    
DNA    
EFFI    
EK    
Elintarviketeollisuusliitto    
Elisa    
Elokuvakeskus Botnia    
Erillisverkot    
FIAM    
Ficom    
Filmikamari    
Finlandssvenskt Filmcentrum    
Finnet    
Finnkino    
Fox networks group Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto/kuvaohjelmalautakunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Suomen av-kulttuurin edistämis- ja kehittämiskeskus Isak ry    
Journalistiliitto    
Julkisen sanan neuvosto    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallisarkisto    
Kavi    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kopiosto    
Koulukinoyhdistys ry    
KRP    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna ry    
Kuntaliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Kuvaohjelmalautakunta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Mainostajien Liitto    
Mediakasvatusseura    
Medialiitto    
Mediapooli    
Metka ry    
Metsähallitus    
MTV    
Museovirasto    
Neogames    
Nokia    
Näkövammaisten liitto    
OKM    
OM    
Opetushallitus    
Palta    
Pelastakaa lapset ry    
Poliisihallitus    
Päivittäistavarakauppa    
Pääesikunta    
Radiomedia    
Rajavartiolaitos    
RTTL    
Sanoma Media Finland    
SANT ry    
Senaatti-kiinteistöt    
SES    
Seutuverkot    
Sitowise    
SM    
STM    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kylät ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Yrittäjät    
Sähköherkät ry    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Telia    
TIEKE    
Tietosuojavaltuutettu    
TIVIA ry    
Turun yliopisto    
Ukkoverkot    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Veikkaus    
Westlink    
VM    
VNK    
VTT    
Väylävirasto    
YLE    
Ämnesord

digitalisaatio

sisäministeriö

viestintä

Kuluttajansuoja

esteettömyys

liikenne- ja viestintäministeriö

Nopea laajakaista

radiotaajuudet

digitaalinen infrastruktuuri

viestintäverkot

taajuushuutokauppa

media

televisio

medialukutaito

opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintävirasto

hätäviestintä

yleispalvelu

tilaajanumerot

numerointi

videonjakoalustat

audiovisuaaliset mediapalvelut