Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21883/2020

Vastausaika on päättynyt: 21.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta työryhmän mietinnöstä, johon sisältyy luonnos hallituksen esitykseksi ns. työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 21.1.2022.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, työaikalakia, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettua lakia, lakia kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Muutosten johdosta työntekijän eläkelaista sekä työtapaturma- ja ammattitautilaista kumottaisiin eräitä työnantajan tiedottamisvelvollisuuksia koskevia rinnakkaisia säännöksiä. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa (EU) 2019/1152. Lisäksi esityksellä vahvistettaisiin hallitusohjelmaan pohjautuen työajan vakiintumista vaihtelevan työajan sopimuksissa.
Tausta
Esitys on valmisteltu kahdessa eri työryhmässä. 

Työehtodirektiivin täytäntöönpanosta johtuvat muutokset on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön 5.11.2020 asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä. Työryhmässä olivat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, Valtion työmarkkinalaitos, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ry, SAK ry, STTK ry, Akava ry sekä Kirkon työmarkkinalaitos. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan pohjautuva vaihtelevan työajan vakiintumista koskeva sääntelykokonaisuus on valmisteltu työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaisessa kolmikantaisessa sääntely -alatyöryhmässä. Työryhmässä ovat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi edustettuina vastaavat tahot kuin edellä. 

Työryhmän mietintöön sisältyy Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yhteinen lausuma, Suomen Yrittäjät ry:n lausuma sekä palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen täydentävä lausuma. Lisäksi mietinnön liitteenä on STTK:n täydentävä lausuma vaihtelevan työajan vakiintumista koskevasta säännöksestä.
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM117:00/2020 - TEM:n hankesivu (Työehtodirektiivin täytäntöönpanon valmistelu)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 21.1.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
hallitusneuvos Nico Steiner, puh. 029 504 9001
erityisasiantuntija Elli Nieminen, puh. 029 504 8247
s-postit muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akava ry    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
AVI Työsuojelun vastuualue; Etelä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue; Itä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue; Lounais-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue; Länsi- ja Sisä-Suomi    
AVI Työsuojelun vastuualue; Pohjois-Suomi    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Metsäteollisuus ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät    
VM/Valtion työmarkkinalaitos    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

työlainsäädäntö

työsopimuslain muuttaminen

työehtodirektiivi

vaihteleva työaika