Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta kansallisista mediakasvatuslinjauksista

Lausuntopyyntö luonnoksesta kansallisista mediakasvatuslinjauksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: 129/79/2019

Vastausaika on päättynyt: 28.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti valmistelee vuoden 2019 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta mediakasvatuksen kansalliset linjaukset. Linjaukset laaditaan poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä toimialan kanssa. Linjausten luonnosversiota on mahdollista kommentoida Lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.
Tausta

Medialukutaito Suomessa on luonnos opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) medialukutaitopoliitiikaksi ja mediakasvatuksen kansalliseksi linjausasiakirjaksi. Asiakirja päivittää ja laajentaa aiempia, vuonna 2013 julkaistuja medialukutaidon kulttuuripoliittisia suuntaviivoja.
Päivittämistarpeen taustalla ovat vaikuttaneet erityisesti mediakulttuurissa tapahtuneet muutokset sekä mediakasvatuksen laajentuneet kohderyhmät.
Mediakasvatusta toteutetaan, suunnitellaan ja kehitetään Suomessa laajasti. Linjausvalmistelussa mediakasvatuskentän moninaisuus on huomioitu hyödyntämällä erilaisia kuulemismenettelyjä. Valmisteluun on voinut osallistua vastaamalla avoimeen kyselyyn tai osallistumalla eri kaupungeissa järjestettyihin suunnittelutyöpajoihin. Linjausluonnosta voi myös kommentoida Lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.

Tavoitteet

Medialukutaito Suomessa -linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Lisäksi nostetaan esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä.
Visiona on, että Suomessa jokaisen ihmisen mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 28.10.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Kaikkiin kysymyksiin ei ole välttämätöntä vastata. Huomiota pyydetään kiinnittämään sekä asiakirjan vahvuuksiin että kehittämiskohteisiin. Kehittämisehdotukset pyydetään kirjoittamaan mahdollisimman konkreettisina muutosehdotuksina.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei lähetetä erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntomahdollisuus on avoin ja jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Yhteystiedot:

 

Lauri Palsa, erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, (lauri.palsa@kavi.fi, 0295 338 015)

 

Saara Salomaa, apulaisjohtaja, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, (saara.salomaa@kavi.fi)

 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aikakauslehtien liitto ry    
Allianssi    
Amazement / AP Haglund Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE    
Amnesty    
Ampun 4H    
APFI ry    
Arkkitehtuuri- ja Ympäristökulttuurikoulu Lastu ry    
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK    
AV-arkki    
Celia    
Cinemaja ry    
Cupore    
Eettisen kaupan puolesta ry    
EHYT ry    
Eläkeliitto/Netikäs    
Enter ry    
Ficom    
Filmikamari    
Fingo    
Folkhälsan    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kuvataidekoulu    
Helsingin lastentarhanopettajat    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Helsingin yliopisto    
Humak    
Hyvinkään kaupunginkirjasto    
IhmeFilmi ry    
Ihmisoikeusliitto    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän taidemuseo    
Jyväskylän yliopisto    
Kansalaisfoorumi    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
Kansalliskirjasto    
Kansan Radioliitto/ Lähiradio    
Kansanvalistusseura    
Karvi    
Kelaamo    
Keski-Suomen elokuvakeskus    
Kiasma    
Kirjastot.fi    
Kopiosto ry    
Koulukino - Skolbio ry    
Kulttuuria kaikille ry    
Kustannusyhdistys    
Kuvataideopettajat    
Kuvio ry    
Käsityökoulu Robotti ry    
Lahden kaupunginkirjasto    
Lahden museot    
Lapin yliopisto    
Lapsiasianvaltuutettu    
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lastentarhanopettajaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
M&M Viihdepalvelu Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mediakasvatuskeskus Metka ry    
Mediakasvatusseura ry    
Mediakulttuuriyhdistys m-cult    
Medialiitto (entinen viestinnän keskusliitto)    
Mediamuseo Rupriikki    
Museoliitto    
Museovirasto    
Nuori kirkko (entinen Seurakuntien lapsityön keskus)    
Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ry    
Nuorisotutkimusseura    
Nuorten akatemia    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opinkirjo    
Osuuskunta Dadamedia    
Otavamedia    
Otavan opisto    
Oulun elokuvakeskus    
Oulun kaupunki, Valveen elokuvakoulu    
Oulun yliopisto    
Pedar Jalvi -kirjasto, Utsjoen kunnankirjasto    
Pelastakaa Lapset ry    
Plan    
Poliisihallitus    
Postimuseo    
Puolustusministeriö    
Päivälehden museo    
Radio- ja tv-museo    
Radiomedia    
Rauhankasvatusinstituutti    
Saamelaiskäräjät - Samediggi    
Saimaan ammattikorkeakoulu    
Sakki ry    
Sanoma    
Sanomalehtien Liitto    
Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry    
SETA    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS    
Suomen 4H    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen ev. lut. kirkko    
Suomen kirjastoseura    
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura    
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto    
Suomen lasten ja nuorten säätiö    
Suomen lastenhoitoalan liitto    
Suomen Lions-liitto ry    
Suomen lukiolaisten liitto SLL    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto - Nuva ry    
Suomen opettajaksi opiskelevien liitto    
Suomen pakolaisapu    
Suomen partiolaiset    
Suomen PEN    
Suomen Rauhanpuolustajat ry    
Suomen valokuvataiteen museo    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen YK-nuoret    
Suomen ympäristökeskus    
Taksvärkki ry    
Taloudellinen tiedotustoimisto    
TAMK    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus    
Tekniikan museo    
TeliaSonera Finland Oyj    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Turun museokeskus    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Walhalla Ry    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valveen elokuvakoulu    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunginkirjasto    
Verke    
Videootit ry    
Viestintäkasvatuksen seura    
Vihdin kuvataidekoulu    
Voima Kustannus Oy    
Väestöliitto    
Väestörekisterikeskus    
Xamk    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
YK-liitto    
Yle oppiminen    
Yle uutisluokka    
Ympäristöministeriö    
Youth Against Drugs YAD    
Yrkeshögskolan Arcada    
Åbo Akademi    
Asiasanat

kasvatus

media

mediakasvatus

medialukutaito

opetus- ja kulttuuriministeriö