Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö kalatalouden yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19427/2020

Vastausaika on päättynyt: 20.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Det föreslås att statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation (369/2020) ska ändras så att den så långt som möjligt överensstämmer med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020).
Bakgrund
Kostnadsstöd tillämpas inte på företagsverksamhet inom fiskerinäring och vattenbruk. I motiveringen till lagen har det konstaterats att på fiskerinäringen tillämpas särskilda regler om statligt stöd och att jord- och skogsbruksministeriet till denna del svarar för anmälningarna om statligt stöd till kommissionen och för beredningen av stödsystemen. Riksdagen har förutsatt att regeringen som komplement till kostnadsstödet och med samma uppsättning stödkriterier bereder ett stöd också för fiskerinäring (riksdagens svar RSv 93/2020 rd).
Målsättningar
Målet är att harmonisera understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn och kostnadstöd så långt det är möjligt.  
Länkar:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200508 - Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200369 - Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Bilagor:

VN_19427_2020-MMM-1 Lausuntopyyntö_ kalatalouden yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valti 1022616_4_3.PDF - Lausuntopyyntö

VNa_ehdotus kustannustuen yhteensovittamiseksi_10092020final.pdf - Muutosehdotus

VNa_muutosten perustelumuistio_10092020final.pdf - Perustelumuistio

SV_VNa_ehdotus kustannust_yhteensovit_10092020.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation

SV_VNa_muutosten perustelumuistio_10092020.pdf - Promemoria

Begäran om utlåtande 1022769_3_3.PDF -

Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 20 September 2020 genom att besvara denna begäran om utlåtande.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.
 
Om ni inte kan ge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan utlåtandet också sändas per e-post (i första hand) till adressen kirjaamo@mmm.fi eller per brev till adressen jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format.
 
Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.
Beredare
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman (0295 16 2411), fornamn.efternamn@mmm.fi

 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus, kalatalous    
Elintarviketeollisuusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Suomen ammattikalastajaliitto    
Suomen kalakauppiasliitto    
Suomen kalakauppiasliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen sisävesien ammattikalastajat ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ämnesord

kalatalous

koronavirus