Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille. Kehittämistyöryhmän ehdotus.

Verksamhetsmodell för unga som uppvisar symptom genom brott. Arbetsgruppens förslag.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/538/2018-OM-2

Vastausaika on päättynyt: 30.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
En arbetsgrupp som utnämnts av justitieministeriet har lagt fram ett förslag till en verksamhetsmodell för unga som uppvisar symptom genom att begå brott. Den föreslagna verksamheten syftar till att stöda ungdomar som misstänkts för flera och allvarligare brott och vars användning av berusningsmedel eller annan risk för marginalisering har väckt särskild oro hos en myndighet eller annan aktör som träffat den unga personen. Unga som uppvisar symptom genom att begå brott kan också vara yngre än 15 år.

 
Bakgrund

Stödet och tjänsterna för unga som upprepade gånger begår brott är utspridda och osamordnade. Praxis för ingripande och stödåtgärderna varierar beroende på var den unga bor. Kommuner har många olika verksamhetsmodeller för unga som misstänks för brott för första gången, men unga som upprepade gånger gör sig skyldiga till brott omfattas inte av dessa tjänster. Barn under 15 år är inte straffrättsligt ansvariga för sina handlingar, men de kan ändå behöva en läges- och behovsbedömning och särskilda tjänster. I kommuner är ansvaret för åtgärderna för att förebygga och ingripa i brott fördelade mellan flera olika yrkesmänniskor och förvaltningsområden och ingen har det övergripande ansvaret för den ungas situation.
 

Målsättningar
Arbetsgruppen utvecklade en verksamhetsmodell för unga som uppvisar symptom genom att begå brott. Modellen går ut på att straffprocessen förenas med olika myndigheters åtgärder och verksamheten av aktörer som producerar brottsförebyggande tjänster på ett samordnat sätt som beaktar den ungas individuella behov. Arbetsgruppen föreslår det följande för att samordna de olika förvaltningsområdenas och myndigheternas arbete samt för att möjliggöra ett sektorsövergripande samarbete vid åtgärder som riktas till unga som uppvisar symptom genom att begå brott.   
  1. Servicen för de unga som uppvisar symptom genom att begå brott samlas i en lokal eller regional enhet så att helhetsansvaret för ungdomarnas situation hör till en arbetstagare. Denna ska ha kännedom om straffprocessen och de särskilda behoven av ungdomar som uppvisar symptom genom att begå brott.  Övriga arbetstagare och tjänster som stöder ungdomarnas situation kopplas till modellen.
  2. Modellen bygger på den enskilda ungas behov och läge.
  3. Det stiftas en lag om hur behörigheterna och skyldigheterna fördelas inom en mångprofessionell myndighetsmodell. I lagen ska föreskrivas om ordnandet av service för unga som uppvisar symptom genom att begå brott, samarbetsförpliktelsen mellan olika förvaltningsområden, rätten till information och skyldighet att överlåta information, resurser och kompletterande utbildning.
  4. Beredningen av frågor som gäller ansvariga instanser och placeringsorten fortsätts efter att arbetsgruppens mandattid har gått ut. I beredningen deltar åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet och Brottspåföljdsmyndigheten. Med organisationer ingås samarbetsavtal om lokalt samarbete.
  5. Utveckling och ibruktagande av modellen
  6. Verksamhetsmodellen testas först inom minst tre områden eller orter och dess funktion bedöms genom en undersökning.
I undersökningen bedöms också verksamhetsmodellens kostnader och de besparingar som följer av den.
Länkar:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161548/34_Kuka%20vastaa%20nuorten%20rikoksiin.pdf - Työryhmä hyödynsi valmistelussa Haikkolan, Hästbackan & Pekkarisen toimittamaa tutkimusta "Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin" (2019).

Tidtabell

Utlåtandena ska lämnas in enligt de anvisningar som ges nedan senast den 30 augusti 2019.
En sammanställning av utlåtandena publiceras senare på utlåtande.fi samt på justitieministeriets webbplats.

 

 

Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om förslaget till en verksamhetsmodell för unga som uppvisar symptom genom att begå brott. En beskrivning av modellen har publicerats i justitieministeriets publikationsserie Utredningar och anvisningar 2019: 26 och den finns tillgänglig på adressen http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-764-9http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-764-9.
Utlåtandena lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller per post.

Remissinstanserna önskas komma med förslag till hur modellen kan genomföras och utvecklas vidare.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare

Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 02951 50352
Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50223

E-postadresser fornamn.efternamn@om.fi
 


 
Sändlista:
A-klinikka    
Ankkuritoiminta    
Aseman lapset    
aune-ohjelma, yhteistyöryhmä    
Etelä Suomen rise aluekeskus    
Helsingin kaupunki, Polii-sisosiaalityön yksikkö    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos Marko Forss    
helsingin syyttäjävirasto    
Helsinki Missio    
Itä-ja Pohjois-Suomen rise aluekeskus    
itä-suomen syyttäjävirasto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntaryhmä Soite    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Kotkan kaupunki/Perhepalvelut    
kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
KRIS    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
lapin syyttäjävirasto    
Leo Heikkilä    
Loisto setlementti ry    
Länsi-Suomen rise aluekeskus    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
länsi-uudenmaan syyttäjävirasto    
Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveysongelma ry    
MLL    
Nuorisotutkimusseura    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
oulun syyttäjävirasto    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan perheiden palveluiden uudista-minen – PIPPURI    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
pohjanmaan syyttäjävirasto    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
professori Päivi Honkatukia    
Professori Sakari Melander    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rikosuhripäivystys    
Rise keskushallintoyksikkö    
salpausselän syyttäjänvirasto    
Satakunnan käräjäoikeus    
Setlementti Puijola    
Setlementti Tampere ry / Välitä-hanke    
Sisäministeriö    
sisä-suomen syyttäjävirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Punainen Risti    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Vuolle Setlementti Oulu