Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23944/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken.
Bakgrund
Rysslands krig i Ukraina har i betydande grad förändrat det ekonomiska läget och de ekonomiska utsikterna i Finland. Finland och hela Europa hotas av brist på basförnödenheter, såsom uppvärmning, mat och konsumtionsvaror, vilket leder till att priserna stiger. Rysslands invasion av Ukraina kommer indirekt att påverka köpkraften också i Finland. Som svar på det rådande läget beslutade regeringen vid budgetmanglingen den 1 september 2022 om flera åtgärder för att stödja medborgarnas köpkraft. Som en sådan åtgärd beslutade regeringen att inleda förberedelser för att höja det skyddade beloppet vid utsökning så att det ligger på samma nivå som garantipensionen.  Avsikten är att det förhöjda skyddade beloppet ska gälla under 2023.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att höja det skyddade beloppet vid utsökning till samma nivå som garantipensionen för 2023. Genom att höja det skyddade beloppet ökar man beloppet av de inkomster som blir kvar hos gäldenärerna och stöder därmed deras köpkraft i en exceptionell ekonomisk situation.

Det föreslås att det skyddade belopp för gäldenärens egen del höjs från 23,20 euro per dag till 29,52 euro per dag. Det skyddade belopp för make samt för egna och makens barn som han eller hon försörjer ska vara på samma nivå som 2022, dvs. 8,34 euro per dag. Den temporära lagen ska gälla i ett år.

Enligt propositionen ska ovannämnda belopp av det skyddade beloppet efter att den föreslagna temporära lagen har stadfästs indexjusteras genom förordning av justitieministeriet. På justeringen tillämpas vad som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).
Länkar:
Bilagor:

HE ulosottokaaren muuttamisesta.pdf - Esitysluonnos

Propositionens huvudsakliga innehåll.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagförslag.pdf - Lagförslag

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 30 september 2022.

På grund av ärendets brådskande natur är remisstiden för utkastet till proposition kortare än normalt. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av Terhi Salmela, regeringsråd, e-post: fornamn.efternamn@om.fi
Sändlista:
Akava ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Helsingin yliopisto / professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kihlakunnanulosottomiehet ry    
Kuluttajaliitto ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry    
Suomen velalliset ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulosottolaitos    
valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Ämnesord

ulosotto

suojaosuus