Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistio

Promemoria av arbetsgrupp som bedömt olika modeller för gruvskatt

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32478/2021

Vastausaika on päättynyt: 5.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansministeriet ber före den 5 augusti 2022 om utlåtanden om bedömningspromemorian från den arbetsgrupp som utvärderar verkställandet av gruvskatten.
 
Bakgrund
Enligt statsminister Sanna Marins regerings regeringsprogrammet ska möjligheten att införa en separat gruvskatt utredas för att samhället ska få en skälig ersättning för mineraler.

Regeringen har tidigare slagit fast att Finland år 2023 ska införa en gruvskatt i stället för en höjning av elskatten inom gruvdrift. Den eftersträvade skatteintäkten av gruvskatten är 25 miljoner euro per år. 60 procent av skatteintäkterna styrs till de kommuner där gruvorna är belägna och 40 procent till staten.

Finansminister Annika Saarikko tillsatte en arbetsgrupp för att bedöma möjligheterna att uppnå förlikning, genomförbarhet och de huvudsakliga konsekvenserna av olika skattealternativ. Arbetsgruppens mandattid började i slutet av januari och gick ut den 31 maj 2022.  Arbetsgruppen hade sakkunniga från finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Skatteförvaltningen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Geologiska forskningscentralen, Kommunförbundet r.f. och Gruvindustrin r.f.

Arbetsgruppen publicerade en bedömningspromemoria där royaltyer och skattemodeller som baserar sig på beskattning av nettoinkomster har utvärderats.
 
Enligt arbetsgruppens bedömning kan royaltyer vara en mer genomförbar modell, om skatten genomförs som en schablonmässig skatt på det sätt som föreslås i bedömningspromemorian. Om man i gruvskatten vill beakta den exakta gruvspecifika verksamheten och produktiviteten, kan skattemodellerna för nettoinkomster vara ett motiverat alternativ. Stiftandet av en sådan skatt försvagas dock under en mycket lång beredningstid.
 
Målsättningar

Syftet med gruvskatten är att beakta gruvmineralernas karaktär av icke-förnybara naturresurser. Även om skatten riktar sig till icke-förnybara naturresurser, är det primära syftet med skatten dock inte att minska användningen av dem, utan målet är att styra samhället till en skälig ersättning för användningen av icke förnybara mineraltillgångar.
 
Utifrån arbetsgruppens bedömningspromemoria och remissbehandlingen fattas ett beslut om modellen för genomförande av gruvskatten för beredningen av en regeringsproposition om gruvskatt.

Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM008:00/2022 - Työryhmän hankesivu

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM008:00/2022 - Arbetsgruppens projektsida

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-279-6 - "Arvio kaivosveron toteuttamisesta - Kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistio"

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 5 augusti 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 5 augusti 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Arbetsgruppens sekreterare, skatteexpert, Ella Luikku, 
tfn. 029553 0091, ella.luikku@gov.fi

Arbetsgruppens sekreterare, skatteexpert, Tiia Hyysalo, 
tfn. 029553 0407, tiia.hyysalo@gov.fi

Arbetsgruppens sekreterare, specialsakkunnig, Laura Puro, 
tfn. 029553 0127, laura.puro@gov.fi

Arbetsgruppens ordförande, finansråd,  Jari Salokoski,
tfn. 029553 0437, jari.salokoski@gov.fi


 
Sändlista:
Akava Ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Fingo ry    
Finnwatch    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Kolttien luottamusmies    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin Kullankaivajain Liitto ry    
Lapin liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
Metsäteollisuus ry    
Nasdaq Helsinki    
Nasdaq Helsinki    
Oikeusministeriö    
OTT Pekka Vihervuori    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Professori Juha Lindgren    
Professori Kalle Määttä    
Professori Marianne Malmgrén    
Professori Marjaana Helminen    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääomasijoittajat ry    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät ry    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Tutkija Ismo Pölönen    
Tutkija Matti Ylönen    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työelämäprofessori Timo Viherkentä    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)    
Ålands Näringsliv    
Ålandsdelegationen    
Ämnesord

verotus

mineraalivarannot

kaivostoiminta

beskattning