Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio lautamiesten valintatavasta

Bedömningspromemoria om sättet att välja nämndemän

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16552/2022

Vastausaika on päättynyt: 6.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Justitieministeriet önskar att ni lämnar utlåtande om den bedömningspromemoria som rör sättet att välja nämndemän.
Bakgrund
Ett av målen vad gäller utveckling av rättsstaten i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är fungerande rättsprocesser och rättssäkerhet. Enligt programmet ska systemet med nämndemän bevaras och reformen av förfarandet för valet av nämndemän utredas på ett sätt som stärker domstolarnas oberoende och opartiskhet. 
Länkar:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-358-2 - Lautamiesten valintatavasta: Arviomuistio

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-470-1 - Bedömningspromemoria om sättet att välja nämndemän

Tidtabell
Lämna utlåtandet senast den 6 april 2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta
lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare
Ytterligare upplysningar lämnas av Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn 029 515 0049, fornamn.efternamn@gov.fi.
 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies, Riksdagens justitieombudsman    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus, Södra Karelens tingsrätt    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, Södra Österbottens tingsrätt    
Etelä-Savon käräjäoikeus, Södra Savolax tingsrätt    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Helsingin hovioikeus, Helsingfors hovrätt    
Helsingin kaupunki, Helsingfors stad    
Helsingin käräjäoikeus, Helsingfors tingsrätt    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet    
Ihmisoikeuskeskus, Människorättscentret    
Itä-Suomen hovioikeus, Östra Finlands hovrätt    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Juridiska institutionen vid samhällsvetenskapliga och ekonomiska fakulteten vid Östra Finlands universitet    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, Östra Nylands tingsrätt    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylä stad    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Sydöstra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Kainuun käräjäoikeus, Kajanalands tingsrätt    
Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus, Egentliga Tavastlands tingsrätt    
Keski-Suomen käräjäoikeus, Mellersta Finlands tingsrätt    
Kittilän kunta, Kittilä kommun    
Korkein oikeus, Högsta domstolen    
Kotkan kaupunki, Kotka stad    
Kymenlaakson käräjäoikeus, Kymmenedalens tingsrätt    
Lapin käräjäoikeus, Lapplands tingsrätt    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, Juridiska fakulteten vid Lapplands universitet    
Liike Nyt r.p., Rörelse.nu r.p.    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry, Rättegångsbiträden med tillstånd rf    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus, Västra Nylands tingsrätt    
Oikeuspoliittinen yhdistys - Rättspolitiska föreningen Demla ry    
Oikeusrekisterikeskus, Rättsregistercentralen    
Oulun kaupunki, Uleåborgs stad    
Oulun käräjäoikeus, Uleåborgs tingsrätt    
Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.    
Pirkanmaan käräjäoikeus, Birkalands tingsrätt    
Pohjanmaan käräjäoikeus, Österbottens tingsrätt    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus, Norra Karelens tingsrätt    
Pohjois-Savon käräjäoikeus, Norra Savolax tingsrätt    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, Norra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus, Päijänne-Tavastlands tingsrätt    
Raaseporin kaupunki, Raseborgs stad    
Rovaniemen hovioikeus, Rovaniemi hovrätt    
Satakunnan käräjäoikeus, Satakunta tingsrätt    
Suomen Asianajajaliitto, Finlands Advokatförbund    
Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.    
Suomen Kuntaliitto ry, Finlands Kommunförbund rf    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Maallikkotuomarit ry, Finlands Lekmannadomare rf    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Svenska folkpartiet i Finland r.p.    
Tohmajärven kunta, Tohmajärvi kommun    
Tuomioistuinvirasto, Domstolsverket    
Turun hovioikeus, Åbo hovrätt    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Juridiska fakulteten vid Åbo universitet    
Vaasan hovioikeus, Vasa hovrätt    
Vaasan kaupunki , Vasa stad    
Valtakunnansyyttäjän toimisto, Riksåklagarens byrå    
Valtioneuvoston oikeuskansleri, Justitiekanslern i statsrådet    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Egentliga Finlands tingsrätt    
Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.    
Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p.    
Ålands landskapsregering    
Ålands tingsrätt