Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsiin suunniteltavan Norrvind-tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet av miljökonsekvensbedömningen av vindkraftparken Norrvind i Sverige

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2024/298

Vastausaika on päättynyt: 18.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finlands miljöcentral (Syke) har mottagit en underrättelse från Sveriges miljömyndighet (Naturvårdsverket) om inledande av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) i enlighet med FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (FördrS 67/1997, Esbokonventionen). Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.
 
Bakgrund
Njordr AB planerar att bygga vindkraftsparken Norrvind i Övertorneå kommun i Sverige. Närmaste avståndet till finska gränsen är ca 14 km. Projektområdet för den planerade vindkraftparken är cirka 73 km² uppdelat i tre delområden: Matinlauri (23 km²), Ansavaara (34 km²) och Kero (16 km²).

Totalt beräknas 95 vindkraftverk med en maxhöjd på 290 meter komma till dessa tre områden. Beroende på den slutliga placeringen, vindkraftverkens exakta höjd och effekt, varierar vindkraftparkens effekt. Den planerade vindkraftsparken beräknas producera cirka 2700 GWh per år.

Projektet kan orsaka betydande negativa gränsöverskridande miljökonsekvenser. Eventuella effekter kan påverka till exempel landskapet.

 
Målsättningar
Den projektansvarige har utarbetat ett samrådsdokument som motsvarar bedömningsprogrammet. Finska myndigheter, invånare och sammanslutningar har möjlighet att ge utlåtanden och framföra åsikter mellan 16.02–18.03.2024. Finlands miljöcentral ber om utlåtanden och åsikter. Responsen bör särskilt fokusera på Finlands deltagande i MKB-förfarandet, projektets sannolikt betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser för Finland samt innehållet i samrådshandlingarna. Om Finland meddelar att det deltar i MKB-förfarandet, kommer konsekvensbeskrivningen att göras tillgänglig för samråd och synpunkter i Finland i ett senare skede.
Länkar:
Bilagor:

Notification Art. 3 of the Espoo Convention-WF Norrvind 5.2.2024.pdf -

Kuulemisasiakirja - WF Norrvind 20.12.2023.pdf -

Samrådsunderlag - WF Norrvind 20.12.2023.pdf -

Liite visibility analysis.pdf - Tämän liitteen lisäksi ympäristo.fi -sivuilta löytyy "fotomontage" - liite, joka oli liian suuri tiedosto lausuntopalvelu.fi -sivuille. Utöver denna bilaga hittar vi på miljo.fi sidan "fotomontage" - en bilaga som var en för stor fil för utlåtande.fi sidan.

Tidtabell
Skriftliga utlåtanden och åsikter ska skickas senast 18.03.2024
 
Svarsanvisningar för mottagare
Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi> Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan synpunkter skickas till Finlands miljöcentral per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors). Ange ärendenummer SYKE/2024/298

Begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Beredare
Finlands miljöcentral | Överinspektör Ulla Helminen | tfn 0295 252 357, ulla.helminen@syke.fi
 
Sändlista:
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet | Finnish Meteorological Institute    
Kolarin kunta    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet | Ministry of Transport and Communications    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom | Finnish Transport and Communications Agency    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet | Natural Resources Institute Finland    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet | Ministry of Agriculture and Forestry of Finland    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Muonion kunta    
Museovirasto | Museiverket | The Finnish Heritage Agency    
Pellon kunta    
Rajavartiolaitos | Gränsbevakningsväsendet | Raja Finnish Border Guard    
Suomen Luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral | The Finnish Association for Nature Conservation (FANC)    
Tornion kaupunki    
Ylitornion kunta    
Ämnesord

MKB, Esbokonvention, energiproduktion, vindkraft

YVA-menettely, Espoon sopimus, energian tuotanto, tuulivoima