Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Yhteistoimintalain uudistaminen, lain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportti

Yhteistoimintalain uudistaminen, lain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/981/00.04.04/2018

Vastausaika on päättynyt: 23.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportista 23.8.2019 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 20.12.2018 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan yhteistoimintalain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja olemassa olevia tarpeita sekä tehdä ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työssään työryhmän tulee arvioida keinoja, joilla voidaan
saavuttaa tavoitteet aidosta, luottamukseen perustuvasta ja työyhteisön kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistoiminnasta työpaikoilla.

Työryhmän tuli laatia arvio olemassa olevan lainsäädännön tilasta ja uuden sääntelyn tavoitteista sekä tehdä ehdotus uuden lain suuntaviivoista 14.6.2019 mennessä. Tässä
työssä työryhmän tuli ottaa huomioon Euroopan unionin yhteistoimintaa koskeva sääntely ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö. Lisäksi nykytilaa koskevassa arviossa oli otettava huomioon keskeisten työehtosopimusten yhteistoimintamenettelyä koskevat määräykset.

Liitteenä oleva väliraportti sisältää nykytilan kuvauksen, nykytilan arvioinnin, uudistettavan lain tavoitteet sekä yleisen tason suuntaviivat. Lisäksi raportti sisältää kuvauksen
vaikutusarviointien laadinnan pohjaksi oletetuista vaikutusmekanismeista sekä kuvauksen ulkomaiden lainsäädännöstä.


 
Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 20.12.2019 työryhmän valmistelemaan yhteistoimintalain uudistamista. Työryhmässä ovat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi edustettuina
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Teknologiateollisuus ry, Suomen Yrittäjät SY, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry sekä Akava ry.

Työryhmän tuli laatia arvio olemassa olevan lainsäädännön tilasta ja uuden sääntelyn tavoitteista sekä tehdä ehdotus uuden lain suuntaviivoista 14.6.2019 mennessä. Valmiin,
hallituksen esityksen muotoon laaditun mietintönsä työryhmän tulee saada valmiiksi 31.3.2020 mennessä.
 
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-438-9 - Yhteistoimintalain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportti, TEM 42/2019

Aikataulu
Lausuntojen antamisen määräaika päättyy 23.8.2019.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaoteltaisiin lausuntopyynnössä olevien otsikoiden ja kysymysten mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat: hallitusneuvos Nico Steiner ja erityisasiantuntija Elli Nieminen, s-posti: etunimi.sukunimi@tem.fi.
 
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Keskuskauppakamari    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Perheyritysten liitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto (työoikeus asiantuntijaryhmä)    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työterveyslaitos    
Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto    
Yhteistyöllä muutosturvaa ESR-hanke, projektipäällikkö Eleni Mizaras    
Asiasanat

työlainsäädäntö

työelämä

YT-laki