Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9256/2023

Vastausaika on päättynyt: 29.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin tehtäisiin tarpeelliset muutokset Kansaneläkelaitoksen hallintoa ja tilintarkastusta koskevien säännösten ajantasaistamiseksi ja täsmentämiseksi. Lakiin lisättäisiin myös säännös Kansaneläkelaitoksen antamasta virka-avusta. 

Lisäksi esitetään, että Kansaneläkelaitoksen biologisten lääkkeiden määräämisen ohjaus- ja valvontatehtävän rahoitus säädettäisiin erilleen Kansaneläkelaitoksen muiden toimintakulujen jaosta ja rahoituksesta.

Etuuslakeihin esitetään tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2024.
Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 19.2.2021 parlamentaarisen työryhmän selvittämään Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita (STM042:00/2021). Työryhmä ehdotti loppuraportissaan useita Kansaneläkelaitoksen hallintoa koskevia muutoksia.

Hallitusohjelman mukaan Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia muutetaan Kansaneläkelaitoksen hallinnon osalta parlamentaarisen työryhmän ehdotusten pohjalta ja lisäksi siten, että Kansaneläkelaitoksen palveluita voidaan tarjota yhteiskunnan muiden toimijoiden käyttöön turvallisuuden ja huoltovarmuuden parantamiseksi.

Lisäksi tiedossa on eräitä teknisluonteisia muutostarpeita.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman kirjaus Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta.

Lisäksi tavoitteena on järjestää biologisten lääkkeiden määräämisen ohjaus- ja valvontatehtävän rahoitus siten, että se olisi erillään Kansaneläkelaitoksen muiden toimintakulujen jaosta ja rahoituksesta.

Teknisiä rajapintoja koskevan sääntelyn kumoamisen tavoitteena on yhtenäistää teknisiä rajapintoja koskevaa sääntelyä kumoamalla tarpeettomat säännökset erityislaeista.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 29.2.2024 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan tässä palvelussa (lausuntopalvelu.fi) sekä hankkeen internet-sivuilla valtioneuvoston Hankeikkunassa.
 
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen jatkovalmistelussa. 

Lausunnot pyydetään jättämään mieluiten lausuntopalvelu.fi- palvelun kautta.

Lausunnon voi myös jättää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/9256/2023.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa.
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa neuvotteleva virkamies Mikko Horko, puh. 0295 163 344, mikko.horko@gov.fi ja Annika Juurikko, puh. 0295 163 242, annika.juurikko@gov.fi.
Jakelu:
​Liike Nyt -eduskuntaryhmä    
Ilmari Nurminen    
Kansaneläkelaitoksen valtuutetut    
Kansaneläkelaitos    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Oikeusministeriö    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä​    
Tasavallan presidentin kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Vihreä eduskuntaryhmä    
Asiasanat

Hallinto

virka-apu