Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15

Begäran om utlåtande om Transport- och kommunikationsverket Traficoms radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/397828/03.04.05.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 26.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtande om följande dokument:
 
1) Transport- och kommunikationsverkets utkast till radiofrekvensföreskrift 4 AA / 2021M
2) Utkast till motiveringspromemoria radiofrekvensföreskrift 4 AA / 2021M
3) Transport- och kommunikationsverkets föreskriftsutkast 15 AR / 2021M
4) Utkast till motiveringspromemoria 15 AR / 2021M
Bakgrund
Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4 gäller användning av radiofrekvenser. Syftet med den är att trygga  en rättvis tillgång till samt effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenserna. Föreskriften tillämpas inom radiofrekvensspektret 100 Hz - 400 GHz, och där bestäms om radiofrekvensernas, frekvensbandens och delbandens fördelning enligt olika användningsändamål (frekvensallokeringstabellen).

Radiofrekvensföreskriften sätter i kraft både nationella frekvensbeslut och Europeiska kommissionens beslut om frekvensanvändningen. Dessutom har den europeiska frekvensanvändningsplanen (ERC:s rapport 25) beaktats.
 
Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 15 innehåller användningsvillkoren för sådana radiosändare som inte förutsätter något särskilt radiotillstånd. Dessa är bland annat mobilteleapparater, PMR446-radiotelefoner, RLAN-utrustningar, radiomikrofoner, fjärrstyrningsanordningar som fungerar på samfrekvenser och andra radiosändare med låg effekt samt styrnings-, övervaknings- eller larmradaranläggningar.
 
Väsentliga ändringar:
- Föreskrift 4 har uppdaterats så att den börjar från frekvensen 100 Hz (tidigare 8,3 kHz), vilket betyder att föreskriften även gäller induktiv utrustning mellan 100 Hz och 8,3 kHz. Till föreskrift 15 har det fogats induktiv utrustning mellan 100 Hz och 30 MHz. Ändringen gäller induktiv utrustning som överensstämmer med kommissionens radioutrustningsdirektiv.
- Terminalutrustning för lokala radionät som baserar sig på mobilteknologi befrias från kravet på tillstånd på 2300 -2320 MHz.
- Avsikten är att vid början av 2021 göra frekvensbandet 24,250 - 25,100 GHz tillgängligt för lokala radionät som baserar sig på mobilteknologi och samtidigt befria terminalutrustning för 5G-nät som arbetar på samma frekvenser från kravet på tillstånd. 
- Ändringar i radiofrekvensföreskrift 4 på basis av Världsradiokonferensens (WRC19) beslut:
• Amatörradioanvändning på frekvensbandet 50 MHz
• Allokering för landmobil radio på 40,5 - 42,5 GHz, användningsplan under beredning
• Ett nytt trafikslag Rymdfarkostkontroll har tillagts på frekvensbanden 137,025 - 138,000 MHz och 148,000 - 149,900 MHz.
• Allokering för mobil trafik (förutom luftfartsradio) 42,5 - 43,5 GHz, användningsplan under beredning
- Frekvensbanden 870 - 874,4 MHz och 915 - 919,4 MHZ har tillagts för datanät i enlighet med europeisk rekommendation ERC/REC 70-03 i punkten System för spårning och datainsamling, och utrustning som arbetar på dessa frekvenser har befriats från kravet på tillstånd.
- Terminaler för fasta trådlösa accessnät på frekvensbandet 10,150-10,240 GHz / 10,500-10,590 GHz har strukits.
- Det föreslås att användningen av mobilutrustning ombord på luftfartyg ska fortsätta att vara befriad från kravet på tillstånd t.o.m. den 31 mars 2024 när det är fråga om myndighetsverksamhet och försörjningsberedskapen.

Alla ändringar i radiofrekvensföreskrift 4 finns på en ändringssida som finns som bilaga till föreskriften.

Uppbyggnaden i föreskrift 15 är ny och apparatgrupperna har fördelats på ett nytt sätt. Ändringarna i föreskrift 15 är markerade.
Målsättningar
Syftet med uppdatering av föreskrifterna är att främja en effektiv användning av radiofrekvenser samt att sätta i kraft nya europeiska beslut och rekommendationer om användningen av frekvenserna.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Utlåtandena ska lämnas in senast den 26 oktober 2020 via utlåtande.fi.

Svarsanvisningar för mottagare
Transport- och kommunikationsverket ber remissinstanserna yttra sig speciellt över de väsentliga ändringarna i föreskrifterna.
Beredare
Ytterligare information ger vid behov Tapio Penkkala, tfn 0295 390 434 och Mikko Rintala, tfn 0295 390 459. Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)traficom.fi.