Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8452/2021

Vastausaika on päättynyt: 13.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää sidosryhmiä lausumaan hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi alusliikennepalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi alusliikennepalvelulakia siten, että se vastaisi kansainvälistä sääntelykehitystä. Samalla muutettaisiin alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 11 a §:ää sekä päivitettäisiin alusliikennepalvelusta annettua valtioneuvoston asetusta vastaamaan alusliikennepalvelulakiin ehdotettavia muutoksia.
Tausta
Alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic Service, VTS) tarkoitetaan alusliikenteen valvontaa ja ohjausta, jolla on valmiudet toimia vuorovaikutuksessa liikenteen kanssa ja reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin. Kansainvälisen yleissopimuksen ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS-yleissopimus) päätöslauselmamuutoksen vuoksi alusliikennepalvelulakia ja –asetusta on tarpeen muuttaa. Lisäksi samalla pannaan täytäntöön eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta annetun asetuksen (EMSW) vaatimat kansalliset säädösmuutokset.
Tavoitteet
Muutosesityksen tavoitteena on toteuttaa alusliikennepalvelulainsäädäntöön SOLAS-yleissopimuksen päätöslauselmamuutoksen aiheuttamat muutostarpeet ja päivittää lainsäädäntö vastaamaan kansainvälistä sääntelykehitystä. Muutokset koskevat muun muassa alusliikennepalvelun koulutus- ja pätevyysvaatimuksia, VTS-viranomaisen käsitteen korvaamista VTS-palveluntarjoajan käsitteellä, VTS-tehtävän käsitteestä luopumista sekä alusliikennepalvelun järjestämistä koskevien yksityiskohtaisten ohjeiden korvaamista tavoitteellisilla ohjeilla.

Lisäksi tavoitteena on panna täytäntöön EMSW-asetuksen vaatimat kansalliset säädösmuutokset ja tehdä tarpeelliset muutokset lainsäädäntöön, jotta Liikenne- ja viestintäviraston Portnet-järjestelmä voidaan korvata uudella merenkulun tiedonhallintajärjestelmällä.

Samalla muutettaisiin alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 11 a §:ää sekä päivitettäisiin alusliikennepalvelusta annettua valtioneuvoston asetusta vastaamaan alusliikennepalvelulakiin ehdotettavia muutoksia.

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös alusliikennepalvelulaissa säädetty virhemaksu.
Linkit
Liitteet:

AlpL HE luonnos lausunnoille.pdf -

RP Fartygstrafikservice HSI §§.pdf - Utkastet på svenska i sitt helhet ska publiceras i lausuntopalvelu.fi i slutet av juni.

RP Fartygstrafikservice.pdf - Utkastet på svenska i sitt helhet.

Aikataulu
Lausuntoja voi antaa 13.7.-13.9.2023. Eduskunnalle esitys olisi tarkoitus antaa syksyllä 2023. Lakimuutokset on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan joko suomeksi tai ruotsiksi lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamon osoitteeseen kirjaamo.lvm(a)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/8452/2021. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut. Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa sekä hankkeen Hankeikkunassa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käytönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Suvi Kankare, suvi.kankare(a)gov.fi, +358 295 342 105.
Ylitarkastaja Väinö Pitkänen, vaino.pitkanen(a)gov.fi, +358 295 342 127.
Hallitusneuvos Katja Viertävä,
katja.viertava(a)gov.fi, +358 295 342 612.

 
Jakelu:
Aboa Mare    
American Bureau of Shipping    
Arctia    
Arctia    
Axxell    
Bureau Veritas    
DNV GL    
EKAMI    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic meriliikenteenohjaus Oy    
Fintraffic meriliikenteenohjaus Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lloyd's Register    
Luotsiliitto Ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto Ry    
Meriteollisuus ry    
Meriteollisuus ry    
Merivoimien esikunnan sotilastoimisto    
Merivoimien esikunta    
Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
PELOGOS    
Pidä saaristo siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamapooli    
sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STCW koulutuskomitea    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL    
Suomen Laivameklarit ry    
Suomen Laivameklarit ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Meripelastusseura    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Tulli    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesikuljetuspooli    
Winnova    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

alusliikenne

merenkulku

IMO

alusliikennepalvelu

IALA