Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33623/2021

Vastausaika on päättynyt: 29.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskevia vaatimuksia niin, että vaatimukset mahdollistaisivat toisiolaissa tarkoitettujen tietojen luovuttamisen muihin kuin Suomessa sijaitseviin tietoturvallisiin käyttöympäristöihin. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suomalaisten rekisteritietojen käyttö kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä, samalla kuitenkin varmistaen tietoturvan ja tietosuojan korkean tason.
Tausta
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019, toisiolaki) on tullut voimaan 1.5.2019. Toisiolain tarkoituksena on luoda edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin, tutkimukseen, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohtamiseen, viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtäviin. Laki mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon hyödyntämisen muussa kuin kyseisen tiedon alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.
 
Toisiolaissa tarkoitettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa tietoluvan nojalla käsiteltäväksi ainoastaan Tietolupaviranomaisen tietoturvallisessa käyttöympäristössä tai toisiolain mukaisesti auditoidussa tietoturvallisessa käyttöympäristössä. Aggregoitua tilastotietoa taas voidaan luovuttaa vapaasti tietopyynnön perusteella.
 
Vaatimus henkilötietojen käsittelystä toisiolain mukaisessa tietoturvallisessa käyttöympäristössä voi aiheuttaa haasteen erityisesti kansainväliselle tutkimusyhteistyölle, jossa haluttaisiin käyttää Suomesta saatavaa sosiaali- ja terveystietoa osana muista maista kerättävää tietoaineistoa. Ulkomaisilla toimijoilla ei ole kattavaa tietoa toisiolain auditointivelvoitteesta, eikä kukaan ulkomainen toimija ole ryhtynyt auditoimaan omia järjestelmiään toisiolain perusteella.
Tavoitteet
Ehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa suomalaisten rekisteritietojen käyttö kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä, samalla kuitenkin varmistaen tietoturvan ja tietosuojan korkean tason. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskevia vaatimuksia niin, että vaatimukset mahdollistaisivat toisiolaissa tarkoitettujen tietojen luovuttamisen muihin kuin Suomessa sijaitseviin tietoturvallisiin käyttöympäristöihin.
Linkit
Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Propositionens huvudsakliga innehåll, lagförslag.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll, lagförslag

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään 29.07.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi. Saatteeseen pyydetään laittamaan diaarinumero VN/33623/2021 ja säädösvalmisteluhankkeen tunniste STM154:00/2021. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja hankerekisterissä. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa http://stm.fi/lausuntopyynnot.
Valmistelijat
Essi Suonvieri
Lakimies
puh. +358 295 163 137
etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Joni Komulainen
Hallitusneuvos
puh. +358 295 163 453
etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Teknisten seikkojen osalta hallinnollinen avustaja Eeva Kostia, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 163 384
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
AKAVA    
Ammattikorkeakoulu Arcada    
Ammattikorkeakoulu Novia    
Attendo    
Auria biopankki    
Business Finland    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
FCG Finnish Consulting Group Oy    
FINBB – Biopankkien osuuskunta    
FinnGen-hanke    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
HARSO ry    
Harvinaiset-verkosto    
Healthtech Finland    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS    
Helsingin yliopisto    
Hematologinen Biopankki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansaneläkelaitos Kela    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kehitysvammaliitto    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite    
Keski-Suomen biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
KPMG    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Kynnys ry    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö LVM    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Mehiläinen Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Nixu Oyj    
Nordic Healthcare Group Oy NHG    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö OM    
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pellervon taloustutkimus    
Pihlajalinna Oyj    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen biopankki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen Akatemia    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Perinnöllisyyslääkäriyhdistys ry    
Suomen Potilasliitto    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen biopankki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveystalo    
THL biopankki    
Tieteentekijöiden liitto    
Tietolupaviranomainen Findata    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö VM    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Veripalvelun biopankki    
Åbo Akademi    
Ålands hälsö- och sjukvård    
Asiasanat

tietoturva

toisiokäyttö

Toisiolaki

sosiaali- ja terveysala