Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33623/2021

Vastausaika on päättynyt: 29.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
I denna proposition föreslås det att kraven på informationssäkra driftmiljöer i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården ändras så att kraven möjliggör utlämnande av i lagen avsedda uppgifter till andra informationssäkra driftmiljöer än sådana som är belägna i Finland. Syftet med ändringen är att möjliggöra användning av finländska registeruppgifter inom internationellt forskningssamarbete samtidigt som man säkerställer en hög nivå av informationssäkerhet och dataskydd.
Bakgrund
Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019, lagen om sekundär användning) trädde i kraft den 1 maj 2019. Syftet med lagen om sekundär användning är att skapa tidsenliga och enhetliga förutsättning-ar för att de kunduppgifter på personnivå som uppkommer i samband med serviceverk-samheten inom social- och hälsovården samt andra personuppgifter som gäller hälsa och välfärd ska kunna användas för statistikföring, forskning, utvecklings- och innovationsverk-samhet, undervisning, informationsledning, myndighetsstyrning och myndighetstillsyn samt för myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter. Lagen ger möjligheter att utnyttja kund- och patientuppgifter inom social- och hälsovården för andra ändamål än det ursprungliga ändamålet.

Internationella forskare kan behandla registeruppgifter på personnivå som är förenliga med lagen om sekundär användning endast i Tillståndsmyndighetens informationssäkra driftmiljö eller möjligen i andra finländska driftmiljöer som vid det laget har reviderats. Aggregerade material får dock lämnas ut fritt för att användas.
 
Nu uppstår svårigheter särskilt i fråga om internationella undersökningar där det datamaterial som fås från Finland utgör bara en del av det datamaterial som ska användas i undersökningen och samlas ihop från andra länder. Utländska aktörer har inte heltäckande kännedom om denna revisionsskyldighet, och ingen utländsk aktör har vidtagit åtgärder för att revidera sina egna system så att de blir förenliga med lagen om sekundär användning.
Målsättningar
Syftet med ändringen är att möjliggöra användning av finländska registeruppgifter inom internationellt forskningssamarbete samtidigt som man säkerställer en hög nivå av informationssäkerhet och dataskydd. I denna proposition föreslås det att kraven på informationssäkra driftmiljöer i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården ändras så att kraven möjliggör utlämnande av i lagen avsedda uppgifter till andra informationssäkra driftmiljöer än sådana som är belägna i Finland.
Länkar:
Bilagor:

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Propositionens huvudsakliga innehåll, lagförslag.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll, lagförslag

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Tidtabell
Vi ber er lämna era remissyttranden senast den 29 juli 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era remissvar i första hand via tjänsten utlåtande.fi. Det går också att sända svar per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi . Nämn diarienumret VN/33623/2021 och identifieringskoden för lagberedningsprojektet STM154:00/2021 i meddelandet. Alla remissyttranden är offentliga, och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i
projektregistret. Remissen finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande.
Beredare
Essi Suonvieri
Jurist
fornamn.efternamn@gov.fi
tfn +358 295 163 137
 
Joni Komulainen
Regeringsråd
fornamn.efternamn@gov.fi
tfn +358 295 163 453

Eeva Kostia, administrativ medarbetare (frågor som gäller tekniska detaljer) fornamn.efternamn@gov.fi, tfn +358 295 163 384
 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
AKAVA    
Ammattikorkeakoulu Arcada    
Ammattikorkeakoulu Novia    
Attendo    
Auria biopankki    
Business Finland    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
FCG Finnish Consulting Group Oy    
FINBB – Biopankkien osuuskunta    
FinnGen-hanke    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
HARSO ry    
Harvinaiset-verkosto    
Healthtech Finland    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS    
Helsingin yliopisto    
Hematologinen Biopankki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansaneläkelaitos Kela    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kehitysvammaliitto    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite    
Keski-Suomen biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
KPMG    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Kynnys ry    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö LVM    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Mehiläinen Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Nixu Oyj    
Nordic Healthcare Group Oy NHG    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö OM    
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pellervon taloustutkimus    
Pihlajalinna Oyj    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen biopankki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen Akatemia    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Perinnöllisyyslääkäriyhdistys ry    
Suomen Potilasliitto    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen biopankki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveystalo    
THL biopankki    
Tieteentekijöiden liitto    
Tietolupaviranomainen Findata    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö VM    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Veripalvelun biopankki    
Åbo Akademi    
Ålands hälsö- och sjukvård    
Ämnesord

tietoturva

toisiokäyttö

Toisiolaki

sosiaali- ja terveysala