Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta ammattihenkilölainsäädännön soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä

Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta ammattihenkilölainsäädännön soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3955/2023

Vastausaika on päättynyt: 8.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ohjetta, jonka tarkoituksena on toimia ammattihenkilölainsäädännön soveltamisohjeena sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteen ja tehtävien jakoon liittyvien toimintamallien kehittämisessä.

Ohje on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjille ja palvelujentuottajille, valvontaviranomaisille sekä muille ammattihenkilölainsäädäntöä soveltaville toimijoille.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausunnon liitteenä olevasta ohjeluonnoksesta. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi -palveluun. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut lausunnot otetaan huomioon ohjeen viimeistelemisessä.
Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt poikkihallinnollisen strategisen ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niin, että alueelliset erot on otettu huomioon. Ohjelman visiona on hyvinvoiva ja osaava ammattilainen oikeassa paikassa oikealla osaamisella. Visiota toteuttaa ohjelman neljä strategista kärkeä: hyvän työn edellytykset, osaamisen varmistaminen, työn vaikuttavuuden parantaminen sekä tietopohja-analyysi ja ennakointi. Ammattihenkilölainsäädännön soveltamisohje on laadittu osana ohjelmaa.
Tavoitteet
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys ja saatavuus ovat heikentyneet voimakkaasti viime vuosina koko maassa. Laadukkaiden ja riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus edellyttää riittävää ja osaavaa henkilöstöä.  Henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi ammattihenkilöiden henkilöstöresursseja tulee kohdentaa siten, että työnjaolla voidaan vastata asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin hyödyntäen kaikkien työntekijäryhmien ammatillista osaamista. Työnjaon ja tehtävärakenteen kehittämisessä on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työ kohdennetaan kunkin ammattiryhmän koulutusta vastaaviin tehtäviin. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä on riittävästi ja se on ammattitaitoista ja pätevää. Osaamisen on vastattava väestön sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeita.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 8.3.2023 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa. Vain määräaikaan saapuneet lausunnot otetaan huomioon.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi -palveluun. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Annetut lausunnot otetaan huomioon ohjeen viimeistelemisessä.

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/3955/2023.
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, STM, p. 0295 163 692,etunimi.sukunimi@gov.fi
Hallitussihteeri Henna Vidén, STM, p. 0295 163 431,etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisen alan unioni    
Jyty ry    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Häme    
Satakunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Tehy ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa ja Kerava    
Varsinais-Suomi