Yhteenveto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta annetuista lausunnoista

Sammandrag
Yhteenveto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta annetuista lausunnoista

1. Johdanto


Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta oli lausuntokierroksella 2.7.2021-17.8.2021.

Esityksessä ehdotetulla lailla on tarkoitus muuttaa Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta. Rajausta muutettaisiin siten, että luonnonsuojelualueesta erotettaisiin entisen Finlandia-hotellin alue (3,2 hehtaaria) sekä Kruunupuiston henkilökunnan pysäköintialue (0,048 hehtaaria) ja samalla luonnonsuojelualueeseen liitettäisiin Unnikkisaari ympäröivine vesialueineen (115 hehtaaria) sekä harjumetsää Kruunupuiston pysäköintialueen vierestä (0,11 hehtaaria).

Lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta pyydettiin valtiovarainministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, oikeusministeriöltä, Metsähallitukselta, Museovirastolta, Luonnonvarakeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Savonlinnan kaupungilta, Suomen luonnonsuojeluliitolta, BirdLife Suomi ry:ltä, Suomen Latu ry:ltä, Kruunupuisto Oy:ltä ja Metsätietokeskus Lustolta.

Lausuntopyynnöstä tiedotettiin ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Esityksestä annettiin yhteensä 10 lausuntoa.

2. Maakuntaliitot, kunnat

Savonlinnan kaupunki

Savonlinnan kaupunki pitää suunniteltua luonnonsuojelualueen rajausmuutosta perusteltuna ja luonnonsuojelun kannalta hyvänä ja katsoo rajausmuutoksen lisäävän Savonlinnan kaupungille tärkeää matkailuelinkeinoa. Savonlinnan kaupunki puoltaa lakiesitystä.

3. Ministeriöt

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö pitää luonnoksen mukaisia Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muutoksia sekä matkailuliiketoiminnan, rakennussuojelun että luonnonsuojelun kannalta järkevinä ja perusteltuna. Kiinteistöjen siirtoon liittyvät Metsähallituksen peruspääoman muutokset tulee viedä asianmukaisessa järjestyksessä eduskunnan päätettäväksi.

Ministeriö pitää hallituksen esityksen vaikutusten arviointia hyvin suppeana, eikä kalatalousvaikutuksia ole esityksessä arvioitu. Maa- ja metsätalousministeriö yhtyy Kalatalouden keskusliiton esitykseen, että lupia seisoviin pyydyksiin ja nuottaukseen myydään Punkaharjun luonnonsuojelualueeseen kuuluville vesialueille jatkossakin kaupallisen kalastuksen 1. ryhmään ja 2. ryhmään kuuluville kalastajille sekä esitykseen, että luonnonsuojelualueeseen kuuluvat vesialueet säilytetään kalatalousalueen viehekalastuksen yhteislupa-alueessa. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö esittää, että alueella tulee turvata kalastuslain 7 §:n mukaiset yleiskalastusoikeudet.

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriöllä ei ole lausuttavaa.

4. Virastot, laitokset, viranomaiset

Metsähallitus

Metsähallitus lausuu asiasta Punkaharjun luonnonsuojelualueen ja siihen lailla liitettäväksi esitettävien alueiden (pl. Kruunupuiston pysäköintialue) haltijana. Metsähallitus katsoo, että entisen Finlandia-hotellin rakennusten palauttaminen matkailukäyttöön tukisi matkailun myönteisiä aluetalousvaikutuksia. Metsähallitus myös yhtyy näkemykseen Finlandia-hotellin keskeisestä merkityksestä osana Punkaharjun kansallismaisemaa ja matkailuhistoriaa ja katsoo, että Finlandian kehittäminen alkuperäiseen käyttöönsä hotelliksi tukisi pitkäjänteisesti alueen maisemallisten ja kulttuuriperintöarvojen säilymistä sekä alueen luontomatkailun kehittämistä.

Metsähallitus katsoo rajausmuutoksen maisemalliset vaikutukset kokonaisuutena vähäisiksi. Luonnonsuojelualueesta erotettava 3,2 hehtaarin alue ei täytä Natura-luontotyyppien kriteerejä eikä alueen erottamisella suojelualueesta ja myöhemmin kaavoituksen avulla tapahtuvalla kehittämisellä matkailutoimintaan olisi Metsähallituksen näkemyksen mukaan merkittävää vaikutusta erotettavan alueen tai laajemmin Punkaharjun suojelualuekokonaisuuden luontoarvoihin. Metsähallitus katsoo luonnonsuojelualueeseen liitettävien alueiden täydentävän Punkaharjun luonnonsuojelualueen edustavuutta. Metsähallitus pitää lakiesitystä kokonaisuutena perusteltuna ja tarpeellisena.

Museovirasto

Museovirastolla ei ole huomautettavaa Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisen lakiluonnoksesta. Museoviraston mukaan entisen Hotelli Finlandian maisemallinen ja rakennushistoriallinen arvo tulee turvata kehitettäessä aluetta matkailun tarpeisiin. Museovirasto suosittaa rakennushistoriaselvityksen tekemistä entisen Hotelli Finlandian käyttötarkoituksen muutosta ja mahdollista lisärakentamista varten.

5. Järjestöt, yhdistykset ja seurat

BirdLife Suomi ry

BirdLife Suomi ry katsoo, että esitetyt muutokset nykyisestä luonnonsuojelualueesta erotettavien alueiden osalta ovat pinta-alallisesti pieniä ja erot käyttötarkoituksissa nykykäyttöön verrattuna maltillisia. BirdLife Suomi ry:n mukaan on kuitenkin välttämätöntä minimoida kehittyvän matkailutoiminnan vaikutukset alueen luontoarvoihin ohjaamalla ja ohjeistamalla majoittuvia ja yrittäjiä toimimisesta ja liikkumisesta luonnonsuojelualueella sekä sen välittömässä läheisyydessä.

BirdLife Suomi ry kannattaa luonnonsuojelualueen laajentamista ja esittää lisäksi maihinnousukieltoa Unnikinsaarelle ja Unnikinluodoille 15.4.-31.7. lintujen pesimärauhan turvaamiseksi. BirdLife ry huomauttaa, että vaikka luonnonsuojelualueen kokonaispinta-ala kasvaisi lakiesityksessä, luonnonsuojelualueen maapinta-ala kuitenkin pienenisi. BirdLife Suomi ry esittää luonnonsuojelualueen laajentamista myös Muuraissaarella ja sitä ympäröivällä vesialueella. BirdLife Suomi ry katsoo, että Punkaharjun luonnonsuojelualueen laajentamista on tarpeen toteuttaa myös jatkossa. 

Kalatalouden keskusliitto

Kalatalouden keskusliitto sekä Etelä-Savon kalatalouskeskus jäsenyhteisöineen katsovat, että Puruvedellä on ensiarvoisen tärkeää turvata mahdollisimman laajat ja monipuoliset kalastusmahdollisuudet. Kalatalouden keskusliitto pitää tarpeellisena, että lupia seisoviin pyydyksiin ja nuottaukseen myydään Punkaharjun luonnonsuojelualueeseen kuuluville vesialueille myös jatkossa kaupallisen kalastuksen 1. ryhmään ja 2. ryhmään kuuluville kalastajille. Lisäksi Kalatalouden keskusliitto katsoo, että kotitarve- ja vapaa-ajankalastajille tulee palauttaa oikeudet ostaa pyydyskalastuslupia samoilla ehdoilla ja rajoituksilla kuin muuallakin saimaannorpan elinalueilla. Lisäksi luonnonsuojelualueeseen kuuluvat vesialueet tulee säilyttää kalatalousalueen viehekalastuksen yhteislupa-alueessa.

Puruveden kalatalousalue

Puruveden kalatalousalue vaatii lausunnossaan, että pyydyslupia ja nuottalupia myydään Punkaharjun luonnonsuojelualueelle myös jatkossa kaupallisen kalastuksen 1. ryhmään ja 2. ryhmään kuuluville kalastajille. Lisäksi Puruveden kalatalousalue katsoo, että kotitarve- ja vapaa-ajankalastajille tulee palauttaa oikeudet ostaa pyydyskalastuslupia samoilla ehdoilla ja rajoituksilla kuin muillakin saimaannorpan elinalueilla. Puruveden kalatalousalue katsoo, että Punkaharjun luonnonsuojelualueeseen liitettävä noin 115 ha vesialue tulee jatkossakin säilyttää Puruveden kalastusalueen viehekalastuksen yhteislupa-alueessa. Lisäksi Puruveden kalatalousalue muistuttaa, etteivät Punkaharjun luonnonsuojelualueen rauhoitussäännökset saa vaikeuttaa alueen matkailuelinkeinotoimintaa. Puruveden kalatalousalue toteaa Puruveden kalataloudellisen merkityksen olevan suuri ja siellä olevan ensiarvoisen tärkeää turvata mahdollisimman laajat ja monipuoliset kalastusmahdollisuudet.

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo lakiesityksen olevan järkevä sekä luonnonsuojelualueelle voitollinen ja pitää esitystä hyvänä ja kannatettavana. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan jatkovalmistelussa tulee pohtia, voisiko suojelualueen maa-aluetta vielä enemmänkin laajentaa.

6. Muut tahot

Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö / Kruunupuisto Oy

Kruunupuisto Oy on ollut aloitteellinen Punkaharjun rajausmuutosasiassa ja kannattaa rajauksen muuttamista hallituksen esityksen mukaisesti ja siinä esitetyin perusteluin.