Yhteenveto annetuista lausunnoista

Sammandrag
Ympäristöministeriö pyysi ajalla 23.8. – 16.9.2019 lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta. Lausuntopyyntö lähetettiin erikseen tietyille keskeisille tahoille, mutta kaikilla muillakin halukkailla oli mahdollisuus lausunnon antamiseen. Esitysluonnoksesta antoi lausuntonsa 12 eri tahoa: sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto, Homepakolaiset ry, Asumisterveysliitto AsTe ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Isännöintiliitto ry, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Suomen Omakotiliitto ry ja Hengitysliitto ry. Kaikki lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausunnonantajat kannattivat esitysluonnosta lähes yksimielisesti. Esitysluonnokseen suhtautui varauksellisemmin vain Asumisterveysliitto AsTe ry. Valtiovarainministeriöllä ei ollut lausuttavaa esityksestä. Seuraavassa on kuvattu lausunnoissa esitetyt keskeiset näkemykset tarkemmin asiaryhmittäin:
 
Esityksen kannattaminen tai vastustaminen
 
Kaikki lausunnonantajat paitsi Asumisterveysliitto AsTe ry kannattivat esitysluonnosta pääosin tai kokonaan. Asumisterveysliitto AsTe ry kannatti esitystä osittain.
 
Lausunnonantajien näkemys kuntotutkimuksiin myönnettävästä avustuksesta
 
Valtaosa lausunnonantajista kannatti korjausavustusten ulottamista kuntotutkimuksiin. Kuntotutkimusten tukemisen katsottiin edistävän sisäilmaongelmiin puuttumista ja edistävän suunnitelmallista kiinteistönpitoa taloyhtiöissä.
 
Asumisterveysliitto AsTe ry toi esiin huolen siitä, että avustus nostaisi kuntotutkimusten hintaa vähintään myönnettävän avustuksen määrä verran. Lisäksi Asumisterveysliitto AsTe ry toi esiin, että heikommassa asemassa olevat jäisivät avustuksen ulkopuolelle, ja että hakijan taloudellinen tilanne ja varallisuus tulisi ottaa huomioon avustusta myönnettäessä.
 
Suomen Kuntaliitto, Hengitysliitto ry ja Isännöintiliitto ry toivat myös esiin, että avustuksensaajan määritelmiä tulisi tarkentaa. Usea lausunnonantaja kiinnitti huomiota kuntotutkimuksen laatijan pätevyysvaatimuksiin ja niiden tarkentamiseen.
 
Lausunnonantajien näkemys perusparannusten suunnittelukustannuksiin myönnettävästä avustuksesta
 
Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat korjausavustusten laajentamista sisäilmaongelmaisten asuinrakennusten korjaussuunnitelmiin. Sen katsottiin muun muassa helpottavan osaltaan päätöksentekoa ryhtyä perusparannuksiin sisäilmaongelmien vuoksi, ja suunnitteluvaihetta pidettiin tärkeänä osana sisäilmaongelmaisen kohteen korjausprosessia. Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry piti tärkeänä, että kuntotutkimuksia ja suunnittelua tekevillä asiantuntijoilla on tehtävään soveltuva pätevyys.
 
Muut huomiot ja kommentit
 
Lausunnonantajat esittivät muina huomioinaan ja kommentteinaan erilaisia asioita. Kiinteistöliitto arvioi tuettavien kohteiden jäävän varsin rajalliseksi vuositasolla ottaen huomioon hallitusohjelmassa esitetyn 2,3 miljoonan määrärahan. Homepakolaiset ry halusi kiinnittää huomion siihen, että tuesta päätettäessä tulisi kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen harkintaan, jotta tuki kohdistuisi sitä kaikkein eniten tarvitseville. Homepakolaiset ry, Omakotiliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö esittävät, että avustusta tulisi laajentaa myös sisäilmaongelmaisen asuinrakennuksen korjauskustannuksiin. Valvira ja Homepakolaiset ry esittivät selvityksen aloittamista siitä, mitä toimenpiteitä homeloukkujen purkamiseen tarvittaisiin. Asumisterveysliitto AsTe ry ei pitänyt esitystä riittävänä, ja esitti, että kunnilla tulisi myös olla toimivalta toimia valtionapuviranomaisena. Isännöintiliitto katsoi, että hallituksen esityksen tavoite toteutuisi parhaiten, mikäli hakijana olevalta yhteisöltä vaadittaisiin taloyhtiöitä ja taloyhtiön kunnossapitoa koskeva strategia. Suomen Kuntaliiton mukaan erityistä huomiota tulisi kiinnittää seurantajärjestelmän toimivuuteen sekä avustuskriteerien yksiselitteisyyteen, jotta hakemusten käsittely olisi sujuvaa. Sosiaali- ja terveysministeriö esitti useita tarkennuksia esityksen perusteluihin.