Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen. Lausuntotiivistelmä

Sammandrag

Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen. Lausuntotiivistelmä

Lausuntopyynnön kohteena olleessa mietinnössä ehdotetaan, että sakkomenettelyn soveltamisala laajennetaan rikoksiin, joista säädetty rangaistus on enintään yksi vuosi kuusi kuukautta vankeutta. Lisäksi soveltamisalaan ehdotetaan lisättäväksi eräitä rikoksia, joista säädetty ankarin rangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Sakkomenettelyn edellytykseksi säädettyä epäillyn suostumusta kevennettäisiin siten, että tunnustamista ja seuraamuksen hyväksymistä koskevista suostumuksen osatekijöistä luovuttaisiin. Muutoksenhakuperusteita laajennettaisiin. Toimivalta ajokiellon määräämiseen ehdotetaan siirrettäväksi tuomioistuimilta poliisille, ja ajokieltomenettelyä yksinkertaistettaisiin tietyiltä osin.

Oikeusministeriö pyysi mietinnöstä kirjallisen lausunnon 48 viranomaiselta, organisaatiolta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Pyydettyjä lausuntoja saapui 32.

Lausuntopalaute oli lukumääräisesti myönteistä, mutta sisällöltään ristiriitaista. Lausuntopalautteen merkittävimmät kohdat koskivat esitysluonnoksen perustuslainmukaisuutta. Esitys merkitsee tuomiovallan siirtämistä entistä suuremmassa määrin tuomioistuinlaitokselta syyttäjille. Keskeinen kysymys on, merkitseekö esitys vain vähämerkityksellistä ja sallittua poikkeusta perustuslain 3 §:n 3 momentin säännökseen, jonka mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, vai onko esitys ristiriidassa säännöksen kanssa.