Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31113/2022

Svarstiden gick ut: 23.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta.
Bakgrund
Suomessa toimii 1.1.2023 alkaen 21 hyvinvointialuetta, jotka vastaavat lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä. Hyvinvointialueiden lisäksi Helsingin kaupunki vastaa jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä Uudenmaan alueella.

Suomi on jaettu viiteen yhteistyöalueeseen ja kukin hyvinvointialue, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä kuuluu yhteen viidestä yhteistyöalueesta. Yhteistyöalueen tarkoitus on turvata palvelujen saatavuus ja sopia työnjaosta tehtävissä, joissa tarvitaan osaamisen varmistamiseksi tai kustannustehokkaan toiminnan vuoksi alueellista yhteistyötä. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021, jäljempänä sote-järjestämislaki) 35 §:n mukaan kukin eri yhteistyöalueeseen siten, että kullakin yhteistyöalueella on yksi yliopistosairaala.

Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet laativat hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen, jonka sisällöstä ja valmistelusta säädetään sote-järjestämislain 36 ja 37 §:ssä. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen turvaamiseksi. Yhteistyösopimuksen on edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta, tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toimivuutta. Lisäksi sopimuksessa on varmistettava, että yhteistyösopimuksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuoltoa antavassa toimintayksikössä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.
Målsättningar
Asetusluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen tarkemmasta sisällöstä ja valmistelusta.
 
Asetusluonnoksen mukaan yhteistyöalueen hyvinvointialueiden on yhteistyösopimuksessa sovittava sote-järjestämislain 36 §:ää täydentäen seuraavista asioista: harvoin tarvittavien tai erityisen vaativien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteensovittamisesta, yhteistyöstä sähköisissä palveluissa ja tietojärjestelmissä, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta sekä valmiusyksikön toiminnan järjestämisestä. Lisäksi Eteläisen yhteistyöalueen on sovittava Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tehtävistä.

Lausuntoja pyydetään kaikkiin yllä mainittuihin asetuksen pykäliin liittyen.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan 23.12.2022 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa.

Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/31113/2022
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa:
Hallitusneuvos Erkki Papunen, puh. 0295163298
erkki.papunen@gov.fi
Erityisasiantuntija Linda Soikkeli, puh. 0295163002
linda.soikkeli@gov.fi

Lausuntopyynnön teknisiin kysymyksiin lisätietoja antaa:
Suunnittelija Elina Kettunen, puh. 0295163540
elina.kettunen@gov.fi
Sändlista:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki    
HUS-yhtymä    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan osaamiskeskus Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Sosiaalialan osaamiskeskus ISO    
Sosiaalialan osaamiskeskus Koske ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Poske    
Sosiaalialan osaamiskeskus Socca    
Sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy    
Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA    
Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue