Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ett etiskt organ inom kultursektorn

Ett etiskt organ inom kultursektorn

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3618/2020-OKM-1

Svarstiden gick ut: 25.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert utlåtande angående utredarens förslag om att eventuellt inrätta ett etiskt organ inom kons- och kulturområdet. 

Enligt utredningen behövs det ett etiskt organ inom konst- och kultursektorn. Enligt förslaget ska uppgifterna rådet svara för både gälla förebyggande verksamhet och verksamhet i efterhand, med betoning på förebyggande verksamhet. Utredaren föreslår att organet administrativt förläggs i anslutning till Centret för konstfrämjande, dock så att organet i sin verksamhet är självständigt och oberoende både i förhållande till Centret för konstfrämjande men också i förhållande till undervisnings- och kulturministeriet.
 
Bakgrund
De etiska frågorna har lyfts fram i den offentliga debatten under de senaste åren. I bakgrunden finns problematiska fall som lyfts fram i offentligheten, men också en mer allmän förändring ifråga om värderingar och attityder, och i anslutningen till detta bl.a. metoo-rörelsen. Undervisnings- och kulturministeriet har redan tidigare låtit göra utredningar och undersökningar som gäller denna helhet. I början av 2020 ordnade ministeriet en diskussion för dem som verkar inom sektorn. Under diskussionen fick förslaget att lyfta fram och behandla etiska frågor inom ett eventuellt organ eller inom ramen för någon annan aktör med fokus sig på detta slags frågor understöd på bred front. Undervisnings- och kulturministeriet gav Jukka Liedes uppdraget att utreda frågan  20.2.2020. 
Målsättningar
Syftet med tillsättandet av en utredare var att utreda olika alternativa lösningar i anslutning till inrättandet av ett etiskt organ. Uppgifterna som ingick i uppdraget var mer detaljerat följande: 
 
  1. Vilken juridisk form bör det etiska organet ha?
  2. Vilka aktörer (myndigheter, sammanslutningar, andra aktörer) bör medverka i inrättandet av  ett etiskt organ inom kultursektorn?
  3. Vilka uppgifter borde det etiska organet ha?
  4. Vilken behörighet bör det etiska organet ha?
  5. Hur vore det möjligt och ändamålsenligt att finansiera verksamheten vid ett etiskt organ inom kultursektorn?
  6. Hur är det ändamålsenligt att organisera förvaltningen av ett sådant etiskt organ?
  7. Hur kan man i verksamheten vid ett sådant etiskt organ säkerställa att en enskild person vid behov anonymt kan lyfta fram missförhållanden som han eller hon upplevt?
  8. Hur skulle man kunna ordna ett eventuellt samarbete med organ eller motsvarande som behandlar etiska frågor inom andra sektorer?
  9. Andra frågor som  eventuellt kommer fram under utredningsarbetet.

Utredaren föreslår att det i Finland inrättas ett etiskt organ för konst och kultur.   Utredaren avgränsar sitt förslag i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets kultur- och konstpolitiska organisatoriska ställning och uppgiftsområde, men överlåter åt ministeriet att bedöma vad eller hur gränsen dras i fråga om uppgifterna och verksamheten vid det etiska organet inom konst och kultur i förhållande till andra politikområden vid samma ministerium, t.ex. utbildningspolitiken. Utredaren lägger tonvikten på förebyggande verksamhet i fråga om organets uppgifter. Också verksamheten i efterhand och behandlingen av konkreta fall hör till organets uppgifter, men till denna del betonar utredaren att det rör sig om verksamhet som är komplex och känslig till sin natur.

 
Länkar:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162362 - Länk till utredningen (på finska, med svenskt sammandrag): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162362

Tidtabell
 Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 25.11. 2020.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.

 
Beredare
kulturrådet Esa Pirnes,  esa.pirnes@minedu.fi, tfn 0295 530 329
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
APFI ry    
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus    
Celia    
Cupore    
Design Forum Finland    
Dokumenttikilta ry    
Finland Festivals    
Finlandssvenskt filmcentrum rf    
Forum Artis    
Frame    
HUMAK    
Julkisen sanan neuvosto    
Kansallisgalleria    
Kansallisooppera    
Kansallisteatteri    
KAVI    
Konserttikeskus    
Konservatorioliitto    
Koulukinoyhdistys ry    
Kulta ry    
Kulttuuria kaikille –palvelu    
Lapin yliopisto    
LiveFin    
Mediakasvatuskeskus Metka ry    
Museoalan ammattiliitto    
Museovirasto    
Music Finland ry    
Neogames Finland ry    
OKM/Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osast    
OKM/Lukiokoulutuksen ja ammatilisen koulutuksen osasto    
OKM/Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto    
OKM/Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto    
Ornamo    
Palta    
Sirkuksen tiedotuskeskus ry    
Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta    
Sulasol    
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry    
Suomen Animaationtekijät ry    
Suomen Arkkitehtiliitto    
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET set@teme.fi    
Suomen Elokuvaohjaajaliitto, SELO ryinfo@selo.fi    
Suomen Jazzliitto    
Suomen Kansanmusiikkiliitto ry    
Suomen kirjailijaliitto    
Suomen Kirjastoseura    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry    
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto    
Suomen Museoliitto    
Suomen Musiikintekijät    
Suomen musiikkikasvatusseura    
Suomen musiikkioppilaitosten liitto sml@musicedu.fi    
Suomen Muusikkojen liitto    
Suomen sanataideopetuksen seura posti@sanataide.fi    
Suomen Sinfoniaorkesterit    
Suomen Säveltäjät    
Suomen Taiteilijaseura    
Suomen Tanssi- ja sirkustaiteilijat    
Suomen tanssioppilaitosten liitto toimisto@stopp.fi    
Suomen Teatterit    
Suomen työväen musiikkiliitto    
Suomen urheilun eettinen keskus info@suek.fi    
Suomenlinnan hoitokunta    
Svenska litteratursällskapet i Finland rf    
Taideneuvosto    
Taideyliopisto    
TAIKE    
Taiteen perusopetusliitto    
Tanssin Tiedotuskeskus ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teatterin tiedotuskeskus ry    
Tutkimuseettinen neuvottelukunta    
Työväen näyttämöiden liitto    
Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta sanna.helopuro@vnk.fi    
Women in Film & Television Finland ry    
Ämnesord

kulttuuri, kulttuuripolitiikka, taide, etiikka, eettinen toimielin