Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/32455/2023

Svarstiden gick ut: 26.2.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om utvidgning av arbetslöshetskassornas uppgifter.

Genom ändringarna ges arbetslöshetskassorna möjlighet att för sina medlemmar tillhandahålla tjänster som stöder sysselsättningen. Enligt förslaget kan arbetslöshetskassan tillhandahålla arbetsförmedling, informations-, rådgivnings- och handledningstjänster, sakkunnigbedömningar, träning och andra med dessa jämförbara tjänster för att stödja sysselsättningen bland sina medlemmar.

De tjänster som arbetslöshetskassan tillhandahåller är enligt förslaget privat arbetskraftsservice som inte ersätter den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Tillhandahållandet av och deltagandet i tjänsterna är baserat på frivillighet. Tjänsterna ska finansieras med kassans egna medel. Offentlig finansiering ska inte användas för att finansiera tjänsterna.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ges arbetslöshetskassorna möjlighet att erbjuda sina kunder arbetskraftsservice. Arbetslöshetskassornas uppgifter definieras i lagen om arbetslöshetskassor. En arbetslöshetskassa får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i den lagen.
 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att främja sysselsättningen av arbetslösa som hör till en arbetslöshetskassa och möjligheterna för dem som hotas av arbetslöshet att stanna kvar i arbetet genom att göra det möjligt för arbetslöshetskassorna att ordna sysselsättningsstödjande tjänster för sina medlemmar.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till social- och hälsovårdministeriet senast den 26.2.2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och i Hankeikkuna.
Beredare
Mer information ger
Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 029 516 3435

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi

 
Sändlista:
Akava    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Finanssivalvonta    
Henkilöstöala HELA ry    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimiso    
Valtiovarainministeriö