Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om delegationen för ekonomihantering

Statsrådets förordning om delegationen för ekonomihantering

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6830/2018

Svarstiden gick ut: 25.1.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Vid justitieministeriet har beretts ett utkast till statsrådets förordning om delegationen för ekonomihantering. Innehållet i utkastet är i huvudsak det samma som i den gällande förordningen med samma namn (278/2006). Det behövs en ny förordning, eftersom den allmänna styrningen av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning med anledning av den nya lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) överförs från arbets- och näringsministeriet till justitieministeriet den 1 januari 2019.

Bakgrund
Lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) träder i kraft den 1 januari 2019. Genom lagen upphävs lagen med samma namn: lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000).
 
Enligt 3 § i den nya lagen kan det i anslutning till justitieministeriet finnas en delegation som tillsätts av statsrådet för att förbättra kunskaperna i ekonomi och främja samarbetet mellan olika aktörer. Närmare bestämmelser om namnet på, uppgifterna för, tillsättandet av och  medlemmarna i delegationen samt om ordnandet av dess verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.
 
I den gällande lagen finns en motsvarande bestämmelse (2 a §), enligt vilken delegationen kan finnas i anslutning till handels- och industriministeriet (för närvarande arbets- och näringsministeriet). Med stöd av bestämmelsen har statsrådet utfärdat en förordning om delegationen för ekonomihantering (278/2006), som upphävs när den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2019. 
 
I propositionen föreslås att statsrådet även utfärdar en förordning med samma innehåll om delegationen för ekonomihantering. Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning flyttas med anledning av den nya lagen över från arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde till justitieministeriets förvaltningsområde. I förordningen görs de tekniska ändringar som omorganiseringen förutsätter. Dessutom utfärdas delvis allmännare bestämmelser om uppgifterna för delegationen för ekonomihantering än i den förordning som nu upphävs.
 
 
Bilagor:

Asetusluonnos 4.12.2018.docx - Asetusluonnos

Asetusluonnos.sv.docx - Förslag till statsrådets förordning

Muistioluonnos 4.12.2018.docx - Perustelumuistio

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast fredagen 25.1.2019.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om ett utkas till statsrådets förordning.
 
Ni kan lämna ett utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post:lausuntopalvelu.om@om.fi. 

Obs! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. 
Beredare
Ytterligare information lämnas av Maaria Rubanin, 02951 50140, etunimi.sukunimi@om.fi

Mer information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
ARA, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Finanssialan keskusliitto    
Finanssivalvonta    
FINE vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin yliopisto, kotitalous    
Helsingin yliopisto, Kuluttajaekonomia    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kuluttajaliitto ry    
Marthaförbundet r.y.    
Marttaliitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetushallitus    
Perimistoimistojen Liitto ry    
Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin opiskelevien Liitto SAKKI ry    
Suomen asiakastieto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Pankki    
Suomen Setlementtiliitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL    
Takuusäätiö    
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT    
Talous- ja velkaneuvonta, Tampereen kaupunki    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Ämnesord

talous- ja velkaneuvonta, talouden hallinta

ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, ekonomihantering