Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Strålsäkerhetscentralen och till vissa lagar och förordningar som har samband med den

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Strålsäkerhetscentralen och till vissa lagar och förordningar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18222/2020

Svarstiden gick ut: 27.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

I regeringspropositionen föreslås en totalreform av lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/1983). I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om STUK International Oy och att vissa preciseringar av övervägande teknisk natur görs i strålsäkerhetslagen. På grund av ökade kostnader för Strålsäkerhetscentralens verksamhet föreslås det att tabellen över årsavgifter av skattenatur i bilaga 1 till strålsäkerhetslagen (859/2018) uppdateras för en mer effektiv kostnadstäckning av avgifterna. Strålsäkerhetscentralens betalningssystem har uppdaterats från och med den 1 januari 2019, varvid en del av de avgifter som Strålsäkerhetscentralen tar ut började omfattas av årsavgifterna av skattenatur, medan en del av avgifterna fortfarande tas ut på prestationsbasis. Bestämmelserna om avgifter av skattenatur grundade sig då på en uppskattning som inte har till alla delar visat sig vara exakt, vilket innebär att avgifterna i samband med den aktuella organisationslagstiftningen för Strålsäkerhetscentralen och delreformen av strålsäkerhetslagen behöver preciseras i euro.

I samband med propositionen föreslås det att förordningen om strålsäkerhetscentralen (618/1997) ändras i sin helhet. Vidare föreslås vissa ändringar av huvudsakligen teknisk natur till statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018).
 

 

Bakgrund

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om Strålsäkerhetscentralen. En del av de bestämmelser om Strålsäkerhetscentralens uppgifter som för närvarande ingår i förordning ska införas i lagen. Lagen ska innehålla bestämmelser om Strålsäkerhetscentralens ställning och verksamhetsområde och om de avtal och experter som har anknytning till dem. 
 
Det föreslås dessutom att det ska stiftas en lag om aktiebolaget STUK International Oy. De bestämmelser som gäller bolaget ingår för närvarande i lagen om strålsäkerhetscentralen (4 a §). Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om bolagets ställning och uppgifter.
 
Det föreslås vidare i propositionen att det görs vissa preciseringar av övervägande teknisk natur i strålsäkerhetslagen. I bilagan till strålsäkerhetslagen föreslås det att de tillsynsavgifter av skattenatur som tas ut hos verksamhetsutövarna uppdateras så att de i euro motsvarar den förväntade kostnadsutvecklingen för Strålsäkerhetscentralens verksamhet.

Genom propositionen upphävs den gällande lagen om strålsäkerhetscentralen. säteilyturvakeskuksesta.
Dessutom genom den nya statsrådets förordning upphävs den gällande förordningen om strålsäkerhetscentralen.

 

Målsättningar

Syftet med propositionen är att den lag som härrör från 1983 ska revideras så att den motsvarar den förändrade verksamhetsomgivningen. Till verksamheten vid den tillsynsmyndighet som ansvarar för strålnings- och kärnsäkerheten hänför sig särskilda krav på oberoende på grund av områdets natur.

Genom lagen genomförs samtidigt artikel 76 i EU:s direktiv om strålsäkerhet och artikel 5 i direktivet om kärnsäkerhet till de delar dessa gäller oberoende i tillsynsmyndighetens beslutsprocess.

De föreslagna lagarna och förordningarna avses träda i kraft den 1 januari 2022.

 

 

 

 

Länkar:

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/lainsaadanto/54283 - Linkki hankeikkunaan asialle STMSTM104:00/2020 Länk till Statsrådets projektportal, ärende STM104:00/2020

Bilagor:

HE STUK laki 08072021.docx - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Säteilyturvakeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

STUK_VNa_ perustelumuistioluonnos 08072021.docx - Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta, perustelumuistio

Vna ionisoiva säteily muutos 08072021.docx - Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

STMa ionisoiva säteily 08072021.docx - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

RP STUK lag 08072021 sv.docx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Strålsäkerhetscentralen och till vissa lagar som har samband med den

SRf STUK_sv 08072021.docx - Statsrådets förordning om Strålsäkerhetscentralen

SRf ioniserande strålning sv 08072021.docx - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om joniserande strålning

SHMf ioniserande strålning sv 08072021.docx - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning

VNa Säteilyturvakeskuksesta 09072021.docx - Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta

Tidtabell
Utlåtandena bör lämnas in senast fredagen den 27 augusti 2021. Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer (inklusive förordningarnas paragrafer) finns översatta till svenska.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen www.utlatande.fi.
 
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Också de som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på projektets webbplats.

 
Beredare
Regeringssekreterare Helena Korpinen, tfn 02951 63 317
e-post: fornamn.efternamn@stm.fi.
Ytterligare information från och med den 9 augusti 2021.


 
Sändlista:
Akava ry    
Borealis Polymers Oy    
Dekra Industrial Oy    
Doseco Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Finnair Oyj, Terveyspalvelut    
Finnish Society for NDT fiNDT    
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS-kuvantaminen    
Helsingin yliopisto, fysikaalisten tieteiden laitos    
Helsingin yliopisto, kemian laitos, radiokemian laboratorio    
Helsingin yliopistollinen keskussairaala, syöpäkeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Indmeas Oy    
Inspecta Oy (nyk. Kiwa)    
Istekki Oy    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen Aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
JT-Laser    
Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kaivosteollisuus ry    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion yliopistollinen sairaala    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin Aluehallintovirasto    
Lapin Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Lapin ELY-keskus    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys    
MAP Medical Technologies Oy    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun yliopistollinen sairaala    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Posiva Oy    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sairaalafyysikoiden erikoistumista koordinoiva neuvottelukunta    
Sairaalafyysikot ry.    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan keskussairaala    
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Savon ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
SESKO ry    
Sisäilmayhdistys ry    
Sisäministeriö    
Sonar Oy    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
SRV Yhtiöt Oyj    
SSAB Europe Oy    
Stora Enso Oyj    
STUK International Oy    
STUK International Oy    
Suomen Akuuttilääketieteen yhdistys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen Eläinlääkäriliitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kardiologinen Seura ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistövälittäjäliitto ry    
Suomen Kiviteollisuus Oy    
Suomen Kliinisen Fysiologian yhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenneurologinen Yhdistys r.y.    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Neurologinen Yhdistys ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Ortopediyhdistys Ry    
Suomen Radiologiyhdistys ry    
Suomen radonhallinta    
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen sairaanhoitajaliitto ry    
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen yliopistollinen sairaala    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj, Olkiluodon voimalaitos    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tyks ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
UPM-Kymmene Oyj    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia/ omistajaohjaus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
YIT Oyj    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry    
Åbo Akademi, kiihdytinlaboratorio    
Ålands hälso- & sjukvård    
Ämnesord

Säteilylaki

Säteilyturvakeskus

säteilyturvallisuus

strålsäkerhet

STUK International Oy

Strålsäkerhetslag

Strålsäkerhetscentralen