Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13467/2019

Svarstiden gick ut: 31.7.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriössä on valmisteltu virkatyönä hallituksen esitysluonnos laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi.

Hallituksen esitys on tarkoitus esitellä valtioneuvostolle syysistuntokaudella 2021. Ehdotetut lait on määrä tulla voimaan 8.7.2022 lukuun ottamatta lakia luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian lain vahvistamisen jälkeen.
Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista, joka tulisi korvaamaan voimassa olevan kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain. Muutokset pohjautuvat katettuja joukkolainoja koskevan direktiivin täytäntöönpanoon sekä muihin katettuja joukkolainoja koskevaan sääntelyyn liittyviin uudistustarpeisiin.
Målsättningar
Tavoitteena on saattaa katettuja joukkolainoja koskeva direktiivi kansallisesti voimaan sekä tarkentaa katettuja joukkolainoja koskevaa sääntelyä siten, että sääntelyssä tulevat huomioiduksi katettujen joukkolainamarkkinoiden kansalliset erityispiirteet ja kehitys pankkisektorin riskiympäristössä, sekä edistetään sääntelyn harmonisointia keskeisiin verrokkimaihin nähden tarkoituksenmukaisella tavalla.
Linkit
Liitteet:

HE katetuista joukkolainoista lausuntokierros.pdf - HE kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi, luonnos julkista lausuntokierrosta varten

HE katetuista joukkolainoista, pykälät SV.pdf - Ruotsinkieliset pykälät

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 31. päivänä heinäkuuta 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Valtiovarainministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne hallituksen esitysluonnoksesta. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta saadut lausunnot.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 31.7.2021 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa:
erityisasiantuntija Antti Makkonen (p. 029 553 0013, antti.makkonen@vm.fi)
Sändlista:
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Evli Alexander Incentives Oy    
Evli Pankki Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Kuntarahoitus Oyj    
Nordea Bank Oyj    
Oikeusministeriö    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Osuuskunta    
POP Pankkikeskus osk    
Rahoitusvakausvirasto    
Santander Consumer Finance Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
S-Pankki Oyj    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta    
Säästöpankkiliitto osk    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ålandsbanken Abp