Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande för utkast till bevarande- och gallringspolicy för Riksarkivet

Begäran om utlåtande för utkast till bevarande- och gallringspolicy för Riksarkivet

Diarienummer för begäran om utlåtande: KA/12247/07.01.01.03.00/2019

Svarstiden gick ut: 31.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Riksarkivet förnyar de policy- och strategidokument som styr bevarande- och gallringsverksamheten och begär ert utlånade om bevarande- och gallringspolicyn. Av den som avger utlåtandet begär vi synpunkter på dokumentets innehåll och tillämpbarhet.
 
Bakgrund
Ett centralt samhälleligt  uppdrag för Riksarkivet är att besluta om vilka handlingar och vilken dokumentinformation den offentliga förvaltningen ska förvara varaktigt och på vilket sätt detta ska ske (Arkivlag 831/1994 § 8 och 11). Besluten och anvisningarna om den dokumentinformation som ska förvaras varaktigt har baserat sig på den gallringspolicy och –strategidokument som publicerades 2012 (AL/21220/07.01.01.03.00/2012). Dokumenten uttrycker Riksarkivets mål beträffande bevarande- och gallringsverksamheten, de metoder, kriterier och principer som kommer till användning. De dokument som vi nu begär utlåtanden om ersätter de dokument som tidigare styrt verksamheten.

Förändringarna i den offentliga förvaltningens omvärld förutsätter att policydokumenten förnyas. De mest betydande förändringarna är digitaliseringen samt att bestämmelserna i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning  (2016/679), den nationella dataskyddslagen (1050/2018) och informationshanteringslagen (906/2019) trätt i kraft.
Målsättningar
Bevarande- och gallringspolicyns mål är att styra beredandet av Riksarkivets gallringsbeslut samt i fråga om gallringsframställningarna till Riksarkivet styra de myndigheter och privata aktörerna som handhar offentliga uppgifter. Policydokumentet tryggar bevarandets och gallringens kontinuitet och konsekvens samt befrämjar bevarandeanalysens och gallringens transparens och öppenhet. Målet är också att medborgarna och de som använder dokumenten förstår vad besluten om arkiveringen av den offentliga förvaltningens dokumentinformation grundar sig på.
 
Bilagor:
Tidtabell
Vi begär att utlåtandena är oss tillhanda senast 31.8.2020.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi begär att utlåtandena ges som svar på den begäran som finns i Utlåtande.fi. Också andra än de som nämns i distributionen kan avge utlåtanden. Utlåtandena behöver inte skickas separat i e-post eller som brev. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i Utlåtande.fi.

För att avge ett utlåtande måste svaranden registrera sig i Utlåtande.fi. Noggrannare anvisningar om hur tjänsten används finns på Utlåtande.fi:s sidor Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att ta i bruk tjänsten kan man begära från adressen https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/.
 
Beredare
Tilläggsuppgifter ges av specialsakkunnig Tytti Voutilainen (tfn 029 533 7201, e-post förnamn.efternamn@arkisto.fi) fram till 7.8.2020 och av överinspektör Pentti Hiltunen (tfn 029 533 7205, e-post förnamn.efternamn@arkisto.fi) till 10.7. och från 10.8.2020.
 
Sändlista:
Sari Häkkinen    
Ämnesord

arkistointi

Asiakirjallinen kulttuuriperintö

Arvonmääritys

Seulonta

Arkistot

Kansallisarkisto

Dokumentärt kulturarv

Bevarande

Gallring

Arkivering

Arkiv

Riksarkivet