Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om åtgärdsprogrammet 2022-2027 för Estlands marina strategin och miljörapport

Begäran om utlåtande om åtgärdsprogrammet 2022-2027 för Estlands marina strategin och miljörapport

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5171/2022

Svarstiden gick ut: 30.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Estlands miljöministeriet om ett åtgärdsprogram 2022-2027 för Estlands marina strategin och en miljöbedömning av programmet. I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen. Finland har redan meddelat (24.3.2022) att Finland ska delta i miljökonsekvensbedömningen av det åtgärdsprogram 2022-2027 för Estlands marina strategin.
 
Åtgärdsrogrammet ska innehålla de åtgärder som krävs för att god miljöstatus ska uppnås i den marina miljön senast 2027. Målet med åtgärdsprogrammet är att skydda och bevara den marina miljön, förhindra att dess tillstånd försämras och minska utsläppen i den marina miljön. Åtgärdsprogrammet är en fortsättning på det tidigare åtgärdsprogrammet för den estniska marina strategin, vars mål var att uppnå god status i den marina miljön före 2020.
Målsättningar
Med denna begäran om utlåtande ber miljöministeriet myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om utkastet till åtgärdsprogrammet 2022-2027 för Estlands marina strategin och en miljöbedömning av programmet.
Bilagor:

Viron ympäristöministeriön kirje.pdf - Viron ympäristöministeriön kirje 6.10.2022, englanniksi / Brev från Estlands miljöministeriet på engelska 6.10.2022.

Estonian Marine Strategy’s Programme of Measures 2022-2027 Strategic Environmental Assessment Report.pdf - Ympäristöselostus kokonaisuudessaan, englanniksi / Miljörapport på engelska

Estonian Marine Strategy Programme of Measures 2022-2027_Short summary.pdf - Toimenpideohjelman yhteenveto, englanniksi / Sammanfattning av den åtgärdsprogrammet på engelska

Viron meristrategian toimenpideohjelma 2022–2027 SOVA yhteenveto.pdf - Ympäristöselostuksen yhteenveto, suomeksi / Sammanfattning av miljörapport på finska

Åtgärdsprogrammet för Estlands marina strategi 2022-2027 Sammanfattning av den strategiska miljöbedömningen.pdf - Ympäristöselostuksen yhteenveto, ruotsiksi / Sammanfattning av miljörapport på svenska

Tidtabell
Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 30 november 2022 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som anvandäre i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbsidan utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om.@om.fi
 
Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi. Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo.ym@gov.fi
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av konsultativa tjänstemannen Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Energiateollisuus ry    
Fingrid Oyj    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Kotkan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Pidä saaristo siistinä ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Merivoimien esikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Varustamot ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Väylävirasto    
Ålands Landskapsregering