Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om föreskriftsutkastet om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Begäran om utlåtande om föreskriftsutkastet om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/ 262844/03.04.05.00/2020

Svarstiden gick ut: 24.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Transport- och kommunikationsverket begär utlåtande om följande handlingar:

1) Transport- och kommunikationsverkets föreskriftutkast 70 J/2021 M om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

2) Motiveringspromemoria för föreskrift 70 J/2021 M.

Bakgrund
Enligt 96 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) meddelar Transport- och kommunikationsverket föreskrifter om användningen av radiofrekvenser för olika ändamål, med beaktande av internationella bestämmelser och rekommendationer om användning av radiofrekvenser samt den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av 95 § 1 mom. Föreskrifterna ska ange frekvensområdenas användningsändamål och de viktigaste radioegenskaper som en radioutrustning som använder ett visst frekvensområde ska uppfylla.

Genom denna föreskrift upphävs Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter 70 I/2019 M och 74 A/2019 M av den 16 juli 2019 och deras innehåll sammanfogas i en föreskrift. På grund av ändringar i frekvenser uppdateras även innehållet till nödvändiga delar.

Grundläggande ändringar

Föreskriftens version 70 J innehåller följande grundläggande ändringar:
  • Innehållet i de två föreskrifterna 70 I/2019 M och 74 A/2019 M som upphävs har fogats samman.
  • Kanaler för televisionsnät innehåller enstaka ändringar.
  • Det har gjorts enstaka ändringar i frekvenshelheter för koncessionspliktig radioverksamhet.
  • En ny radiofrekvens (Jakobstad 87,9 MHz) föreslås tillsättas för Rundradions radioverksamhet.
  • De enskilda radiofrekvenser som är lediga och kan anvisas för koncessionspliktig radioverksamhet med programkoncessioner har uppdaterats. En del av frekvenserna är fortfarande i samordning och för dem kan resultatet av samordningen ha en inverkan på den slutliga föreskriften.
  • En del av frågor som tidigare fanns i motiverings- och tillämpningsdokumentet har flyttats till föreskriften och motiveringspromemorian har förenklats.
  • De frekvenser som har anvisats för koncessionspliktig radioverksamhet anges fortfarande enligt frekvenshelhet. Radiofrekvenser och sändarorter per frekvenshelhet finns i programkoncessioner för analog radioverksamhet. Programkoncessioner för koncessionspliktig radioverksamhet samt uppgifter om radiofrekvenser och orter per frekvenshelhet för varje koncessionshavare publiceras på Transport- och kommunikationsverkets webbsidor.
Ändringar i föreskriften anges närmare i motiveringspromemorian.
Målsättningar
I denna föreskrift preciseras statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014) som utfärdats med stöd av 95 § 1 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

Föreskriften innehåller de enskilda radiofrekvenser som är lediga och kan anvisas för koncessionspliktig radioverksamhet med programkoncessioner. Transport- och kommunikationsverket förklarar vid behov programkoncessioner lediga att sökas för de lediga frekvenserna i fråga.
 
Bilagor:
Tidtabell
Sänd utlåtanden via utlåtande.fi senast onsdagen den 24 mars 2021.

 
Beredare
Ytterligare information ger vid behov jurist Eliisa Reenpää, tfn 0295 390 418. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@traficom.fi.
 
Ämnesord

radiotaajuudet

Toimiluvanvarainen radiotoiminta

televisio

antennitelevisio

Määräykset ja ohjeet

Radio