Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till Finansministeriets förordning om avgifter år 2021 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Begäran om utlåtande om utkast till Finansministeriets förordning om avgifter år 2021 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22058/2020

Svarstiden gick ut: 24.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Avsikten är att som en ny förordning utfärda finansministeriets förordning om avgifter år 2021 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla till och med den 31 december 2021.

Finansministeriet ber er vänligen avge ett utlåtande om utkasten till förordning.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena till finansministeriet senast den 24.11.2020. 
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet ber er avge ett utlåtande om utkasten till förordning. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlå-tande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Mer information ges av konsultativa tjänstemannen Isamaria Mäkiaho (förnamn.efternamn@vm.fi, 0295530219). 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eläketurvakeskus    
Finanssiala ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
JATTK-työttömyyskassa    
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa    
Jyväksylän yliopisto    
Kehitysvammaliitto    
Keva    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami    
Muistiliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rakennusalan työttömyyskassa    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen nuoret lesket ry    
Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus    
Suomen syöpäyhdistys    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa    
Tulli    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ämnesord

Digi- ja väestötietovirasto

maksuasetus