Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7796/2019

Svarstiden gick ut: 10.7.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
EU:s dataskyddslagstiftning har reviderats, och till följd av detta måste den nationella lagstiftningen ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningen. Den allmänna dataskyddsförordningen, det vill säga Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, och dataskyddsdirektivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, har godkänts på EU-nivå. Enligt dataskyddsdirektivet skulle de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet antas och offentliggöras senast den 6 maj 2018. Den allmänna dataskyddsförordningen blev tillämplig den 25 maj 2018.

Den allmänna dataskyddsförordningen samt dataskyddslagen (1050/2018) och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), som genomför dataskyddsdirektivet, är den allmänna lagstiftning som tillämpas på behandling av personuppgifter. Utöver de allmänna lagarna finns det många bestämmelser om behandling av personuppgifter i speciallagar, bland annat i kreditupplysningslagen (527/2007), betaltjänstlagen (290/2010) och straffregisterlagen (770/1993).

Behovet av ändringar i kreditupplysningslagen och betaltjänstlagen har bedömts i en arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet. Arbetsgruppen hade till uppgift att bedöma vilka ändringar som krävs i lagarna inom justitieministeriets förvaltningsområde till följd av EU:s nya dataskyddslagstiftning. Arbetsgruppens mandat gick ut den 31 december 2018. Arbetsgruppen utarbetade utkast till de nödvändiga lagändringar som EU-regleringen förutsätter. (Närmare uppgifter finns i Statsrådets projektregister under numret OM023:00/2018.)
 
I fråga om kreditupplysningslagen och betaltjänstlagen krävde de ändringar som dataskyddslagstiftningen förutsätter ytterligare beredning.  Dessutom upptäcktes det att en bestämmelse i straffregisterlagen om rätten att i undantagsfall lämna ut uppgifter för utredning av en persons tillförlitlighet strider mot dataskyddslagstiftningen. I fråga om dessa ändringsförslag har det utarbetats ett utkast till regeringsproposition.
 
Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.
Bilagor:

HE_luonnos_13.5.2020.pdf - Hallituksen esityksen luonnos

LIITE_HE_luonnos.pdf - Rinnakkaisteksti

RP_utkast_13.5.2020.pdf - Utkast till regeringsproposition

BILAGA_RP_utkast.pdf - Paralleltext

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast den 10 juli 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen. Bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna kommer att preciseras på basis av remissvaren. Remissinstanserna ombes i sina utlåtanden ta ställning särskilt till propositionens konsekvenser för företagen.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande.
 
Lämna utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren ber justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som finns i begäran om utlåtande. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi.
 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.
 
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information lämnas av lagstiftningsråd Virpi Koivu, tfn 02951 50071, och specialsakkunnig Jassi Saurio, tfn 02951 50235 (fornamn.efternamn@om.fi)
Sändlista:
Ab Compass Card Oy Ltd    
Bisnode Finland Oy    
Checkout Finland Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic Frontier Finland (Effi ry)    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ePassi Clearing Oy    
Euteller Oy    
Fellow Finance Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Holvi Payment Services Oy    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
MobilePay Finland Oy    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Open Knowledge Finland    
Paytrail Oyj    
Prasos Oy    
St1 Finance Oy    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Svea Payments Oy    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtioneuvoston lainsäädännön arviointineuvosto    
Valtiovarainministeriö    
Vauraus Suomi Oyj    
Verifone Finland Oy    
Ålands landskapsregering