Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om samarbetsområdena för social- och hälsovården

Statsrådets förordning om samarbetsområdena för social- och hälsovården

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24195/2021

Svarstiden gick ut: 12.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om samarbetsområdena för social- och hälsovården.
Bakgrund
Enligt 35 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) finns det för samordning, utvecklande och samarbete på regional nivå rörande den social- och hälsovård som ordnas av välfärdsområdena fem samarbetsområden för social- och hälsovården. Vilka välfärdsområden som hör till vart och ett av samarbetsområdena fastställs genom förordning av statsrådet så att de välfärdsområden som är huvudmän för universitetssjukhus samt HUS-sammanslutningen samtliga hör till olika samarbetsområden. Enligt lagen ska de välfärdsområden där Åbo universitet, Uleåborgs universitet och Tammerfors universitet och hälsovetenskapliga fakulteten vid Östra Finlands universitet ligger ha ett universitetssjukhus. Dessutom är HUS-sammanslutningen huvudman för ett universitetssjukhus.

Samarbetsområdena ska enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård vara geografiskt sammanhängande och utgöra funktionella helheter med hänsyn till ordnandet och produktionen av social- och hälsovården för områdets befolkning, klient- och patientsäkerheten och tillgången till tjänsterna. Den föreslagna indelningen i områden motsvarar den nuvarande indelning i specialupptagningsområden som det med stöd av lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) utfärdas bestämmelser om genom statsrådets förordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården (156/2017).

För de välfärdsområden som hör till samma samarbetsområde ska det enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård upprättas ett samarbetsavtal mellan välfärdsområden, och bestämmelser om avtalets innehåll finns i lagen.
Målsättningar
I förordningsutkastet föreslås bestämmelser om samarbetsområdenas namn och om vilka välfärdsområden som ska höra till vart och ett av samarbetsområdena. Fyra samarbetsområden har namn-getts i utkastet. Namnet på samarbetsområdet för Birkaland, Egentliga Tavastland och Södra Ös-terbotten har lämnats öppet. Beslut om namnet fattas efter remissbehandlingen eftersom områdets namn inte kan fastställas på samma sätt som de övriga områdenas namn. Det har föreslagits att samarbetsområdets namn ska vara Innersta, Centrala eller Mellersta Finlands samarbetsområde. De övriga samarbetsområdenas namn fastställs i enlighet med väderstrecken. Enligt den gällande för-ordningen har specialupptagningsområdenas namn fastställts utifrån universitetssjukhusens namn (till exempel specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus).

I förordningsutkastet föreslås det att områdenas namn samt de välfärdsområden som hör till dem ska vara följande:

1. Södra Finlands samarbetsområde (HUS-sammanslutningen, Helsingfors, Östra, Västra och Mellersta Nyland, Vanda och Kervo, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Kymmenedalen)
2. Östra Finlands samarbetsområde (Norra och Södra Savolax, Mellersta Finland, Norra Karelen)
3. X Finlands samarbetsområde (Birkaland, Egentliga Tavastland, Södra Österbotten)
4. Västra Finlands samarbetsområde (Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten)
5. Norra Finlands samarbetsområde (Norra och Mellersta Österbotten, Lappland, Kajanaland)

Vi ber om ert utlåtande om samarbetsområdenas namn och om vilka välfärdsområden som ska höra till vart och ett av samarbetsområdena.
Bilagor:

Asetus yhteistyöalueisiin kuuluvista hyvinvointialueista 35 pyk (1).docx - Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista

SV_Asetus yhteistyöalueisiin kuuluvista hyvinvointialueista 35 pyk.docx - Statsrådets förordning om samarbetsområdena för social- och hälsovården

Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 12 november 2021 kl. 16.00. Utlåtandena är offentliga.
Svarsanvisningar för mottagare
Begäran om utlåtande besvaras i den elektroniska utlåtandetjänsten.
Begäran om utlåtande kan besvaras på finska eller svenska.

Skriftliga utlåtanden kan också skickas i elektronisk form till adressen kirjaamo@stm.fi. Ange diarienummer VN/24195/2021 i meddelandet.
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av:
Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 0295 163 463
auli.valli-lintu@stm.fi

Tekniska frågor om begäran om utlåtande kan ställas till:
Märta Lehtonen, projektsekreterare tfn 0295 163 207
marta.lehtonen@gov.fi
Sändlista:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsinki    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Ålands hälso- och sjukvård