Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Föreskrift 28 om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift 28 om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Diarienummer för begäran om utlåtande: 11762/03.04.05.00/2022

Svarstiden gick ut: 28.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär om utlåtanden om utkastet till föreskrift 28 om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster och om motiveringspromemorian till den.

Till föreskriftsutkastet har fogats punkt 7 där det anges att det geografiska användningsområdet för finländska telefonnummer är Finland. På basis av detta är det förbjudet att använda finländska telefonnummer som nummer för anropande och överförande abonnemang i utlandet. I punkten görs dock undantag till roaming och när trafiken förs till Finland så att abonnenten som använder ett finländskt telefonnummer kan identifieras och rätten att använda telefonnumret kan säkerställas.

Till punkt 10 i föreskriften har det fogats ett förslag om skyldigheter för spärr av samtal som kommer från det allmänna utlandsgränssnittet när numret för anropande abonnemang är klart felaktigt eller som har ett finländskt telefonnummer och det inte är fråga om roaming. I stället för samtalsspärr gör teleföretaget en blockering mot nummerpresentation när numret för överförande abonnemang är ett utländskt telefonnummer och numret för anropande abonnemang är ett finländskt telefonnummer eller numret för anropande abonnemang inleds med 0435. Dessa nya skyldigheter tillämpas inte på en situation där numret för anropat abonnemang är ett finländskt roamingnummer (MSRN).

Till föreskriftsutkastet har också fogats en ny punkt 11 som gäller månatlig statistikföring av samtal som kommer från det allmänna utlandsgränssnittet och åtgärder som ska vidtas i enlighet med föreskriften.
Bakgrund
Ändringen av föreskriften baserar sig på arbetet inom Transport- och kommunikationsverkets rekommendationsgrupp och dess rekommendationer till teleföretagen om att upptäcka och förhindra förfalskning av uppringande abonnentens nummer.

Förslaget till föreskriftsändringar har utfärdats därför att förfalskning av A-numret till ett finländskt telefonnummer är en teknik som brottslingar utnyttjar i stor omfattning. Denna teknik gör att offren med en mycket högre sannolikhet litar och svarar på bedrägerisamtal från utlandet. Centralkriminalpolisen har berättat att den har fått en hel del brottsanmälningar om ovan nämnda bedrägerisamtal åren 2020 och 2021 och att finländarna har förlorat 7,1 miljoner euro i samband med bedrägerisamtal från tekniskt stöd.

Enligt Transport- och kommunikationsverkets numreringsbeslut har nummer, koder och prefix i regel beviljats för tillhandahållande av tjänster på finskt område. Trots det kommer det en avsevärd mängd samtal från utlandet där numret för anropande abonnemang är ett finländskt telefonnummer. Samtalen kan även omfatta korrekta samtalsfall där uppringaren har nyttjanderätt till numret i fråga men i regel kan numren anses vara förfalskade och i obehörig användning.
Målsättningar
Eftersom förfalskning av A-numret till ett finländskt telefonnummer spelar en central roll i bedrägerierna, kan förbudet samt de spärr- och blockeringsåtgärder som fogas till föreskriften klart antas göra bedrägerierna svårare och minska det penningbelopp som förloras till brottslingarna. De föreslagna åtgärderna kan antas minska medborgarnas risk att bli offer för brott.

Syftet med de föreslagna ändringarna i föreskriften är att säkerställa att finländska nummer som förmedlas i telefonnätet är korrekta och att användarna kan lita på samtal som ringts med ett finländskt nummer. På så sätt förstärks användarnas förtroende för de finländska operatörernas telefonitjänster.
Bilagor:

M_28_J_2022_luonnos.pdf - Määräysluonnos 28 J/2022 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta

M_28_J_2022_MPS_luonnos.pdf - Määräysluonnoksen 28 J/2022 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta perustelumuistio (määräyksen perustelut ja soveltaminen

M_28_J_2022_SV_luonnos.pdf - Föreskriftutkastet 28 J/2022 om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

M_28_J_2022_MPS_luonnos_SV.pdf - Motiveringspromemoria för föreskriftutkastet 28 J/2022 om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Tidtabell
Vänligen sänd utlåtandet till Transport- och kommunikationsverket via utlåtande.fi senast den 28 mars 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Transport- och kommunikationsverket ger er möjlighet att ge utlåtande över föreskriftsutkastet. Utlåtandet kan ges på finska eller svenska.
Ge utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande som publicerats på utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till Traficoms registratorskontor.

För att kunna lämna sitt utlåtande ska svarspersonen registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för att använda tjänsten finns på utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver stöd för användningen kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi. Om svaret innehåller uppgifter som företaget anser vara affärshemligheter eller annars sekretessbelagda ska sådana uppgifter lämnas in på en separat handling via säker e-post till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor på adressen registrator(at)traficom.fi. Förse svart med diarienumret 11762/03.04.05.00/2022.

Anvisningar för att skicka säker e-post finns på: https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-post-till-traficom
Beredare
Ytterligare information vid Transport- och kommunikationsverket ger:
ledande sakkunnig Klaus Nieminen, fornamn.efternamn(at)traficom.fi, tfn 0295 390 528