Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22443/2020

Svarstiden gick ut: 10.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner.
Bakgrund
Enligt Regeringsprogrammet regionaliseringslagstiftningen ska revideras i enlighet med den strategi som utarbetas före utgången av 2019.

Strategin för reformeringen av regionaliseringen överlämnades till kommunminister Sirpa Paatero 22.4.2020. I strategin föreslås det att den statliga närvaron i regionerna i fortsättningen i allt högre grad ska grunda sig på behovet av att ordna tjänster och myndighetsuppgifter. Statens närvaro ses över i hela landet, och närvaron ska stärka regionernas livskraft och övergripande säkerhet samt statens konkurrenskraft som arbetsgivare.

Revideringen av regionaliseringslagstiftningen inledde utifrån strategiarbetet.

Enligt strategin de nuvarande målen för regionaliseringen beaktar inte tjänsterna, servicestrukturen eller den övergripande säkerheten. Styrningens verkningsfullhet i nuläget svag. Planmässigheten och helhetssynen saknas. Processen koncentrerar sig på investeringar i och nedläggningar av enskilda aktörer och ämbetsverk. Verksamhetsmiljön har förändrats. I och med digitaliseringen har nätförbindelserna utvecklats och arbetet övergått till informationssystem. 
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av enheter och funktioner, genom vilken den gällande lagen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner (362/2002) upphävs.

I lagen föreslås bestämmelser om de allmänna målen för ordnandet av tillgången till statliga tjänster och placeringen av statliga enheter och funktioner samt om den riksomfattande planeringen och samordningen som gäller dessa. I lagen föreslås bestämmelser om en riksomfattande plan för att skapa en förvaltningsövergripande helhetsbild av läget när det gäller tillgången till statliga tjänster och placeringen av enheter och funktioner samt för den utveckling som eftersträvas och för att styra de statliga myndigheter som omfattas av lagens tillämpningsområde i fråga om beslutsfattande som ankommer på dem. I lagen föreskrivs också om behörigheten att fatta beslut om placering av statliga enheter och funktioner och om hur ministeriernas styrning kan göras klarare i fråga om tillgången till statliga tjänster.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 10 februari 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). Propositionens paragrafer samt specialmotivering har översatt till svenska. Propositionens övriga delar ska publiceras i webbplatsen utlåtande.fi den 15 januari 2021. Vi beklagar dröjsmålet.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av regeringsråd Janne Öberg och konsultativ tjänsteman Mikko Saarinen, e-post: fornamn.efternamn@vm.fi
Sändlista:
Akava    
Allianssi    
Ammattiliitto Pro    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Celia    
Digi arkeen –neuvottelukunta    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Forssan kaupunki    
Geologian tutkimuskeskus    
Haminan kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hätäkeskuslaitos    
Iisalmen kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Imatran kaupunki    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL    
Jyväskylän kaupuni    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pietarsaaren kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääesikunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rauman kaupunki    
Riihimäen kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta SANK    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Senaattikiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlinnan hoitokunta    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Varastokirjasto    
Varkaudenkaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yhteispalvelun neuvottelukunta    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö