Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till författningar och övriga förslag i samband med reformen av personbeteckningssystemet

Förslag till författningar och övriga förslag i samband med reformen av personbeteckningssystemet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25041/2020

Svarstiden gick ut: 4.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Finansministeriet begär utlåtande om förslag till författningar och övriga förslag i samband med reformen av personbeteckningssystemet. Utlåtande begärs om                               

  1. utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med den,
  2. planen för informationsstyrning och intressentgruppssamarbete gällande användningen av personbeteckning.
  3. bedömningspromemorian om byte av personbeteckning.

Alla förslag som är föremål för utlåtande har beretts inom det projekt för att förnya personbeteckningssystemet och utveckla den av staten garanterade identitetshanteringen som finansministeriet inrättat.

Finanssiala ry, som deltagit i projektets arbetsgruppsarbete har lämnat en avvikande mening gällande den nya identifieringskoden.
 
I regeringens proposition föreslås det ändringar i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, dataskyddslagen, lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten samt lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen. Syftet med propositionen är att reformera personbeteckningssystemet genom att göra det möjligt att bevilja utlänningar personbeteckningar i större utsträckning än för närvarande, genom att möjliggöra elektronisk distansregistrering i befolkningsdatasystemet, genom att utveckla befolkningsdatasystemets identitetshantering samt genom att skapa förutsättningar för införande av en helt ny identifikationskod vid sidan av personbeteckningen. Det föreslås att personbeteckningens struktur ändras genom att uppgiften om personens kön slopas. Utöver utkastet till regeringsproposition bifogas till denna begäran om utlåtande ett preliminärt utkast till bestämmelser på förordningsnivå som ansluter till lagbestämmelserna. Utkastet till förordning och den promemoria som gäller det slutförs separat efter regeringspropositionens remissrunda och om förordningen anordnas en separat remissrunda under år 2022.
 
Utöver om författningsändringarna begärs samtidigt om utlåtande om planen för informationsstyrning och intressentgruppssamarbete gällande användningen av personbeteckning liksom om bedömningspromemorian om byte av personbeteckning.

Bakgrund

Reformen av personbeteckningssystemet har beretts i två skeden, av vilka det första inleddes den 1 september 2017 när finansministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att utreda förnyandet av personbeteckningssystemet och utvecklandet av den av staten garanterade identitetshanteringen. Arbetsgruppens mandattid löpte ut den 31 december 2019 och arbetsgruppens slutrapport offentliggjordes den 6 april 2020. I sin slutrapport föreslog arbetsgruppen att man från och med 2027 i Finland ska ta i bruk en ny slags personbeteckning av vilken inte längre framgår personens ålder, födelsetid, kön eller några andra uppgifter om personen. Den nya beteckningen skulle enligt förslaget helt ha ersatt den nuvarande personbeteckningen. Arbetsgruppen föreslog också att en större grupp personer än för närvarande kunde få en finsk personbeteckning. På basis av utlåtandena och det fortsatta tjänstemannaarbetet vid finansministeriet kunde arbetsgruppens förslag dock inte som sådant anses vara genomförbart och man slopade den planerade totalreformen av personbeteckningssystemet.

Finansministeriet inledde den 1 december 2020 det andra skedet av det projekt för reformering av personbeteckningssystemet, där beredningen av ärendet har fortsatt på basis av ovan beskrivna remissutlåtanden och den fortsatta tjänstemannaberedning som gjorts. I projektets andra skede har reformen av personbeteckningssystemet fortsatt med beredning av mer målinriktade och begränsade ändringar, där personbeteckningens nuvarande form bibehålls. I det andra skedet av projektet har man således inte längre berett en modell där den nuvarande personbeteckningen skulle ersättas med en ny slags beteckning. Projektets mandattid löper ut den 31 december 2022.

Målsättningar

Propositionen syftar till

  1. att utvidga gruppen personer som får en personbeteckning,
  2. att säkerställa smidig ärendehantering för alla genom att utveckla identitetshanteringen och registreringsförfarandet i befolkningsdatasystemet,
  3. att säkerställa förutsättningarna för utveckling av en digital verksamhetsomgivning i Finland,
  4. att möjliggöra en könsneutral personbeteckning, samt
  5. att skapa förutsättningar för att vid sidan av personbeteckningen ta i bruk en helt ny identifikationskod som är oberoende av personuppgifter.

Utöver vad som beskrivs ovan har reformen av personbeteckningen som mål att säkerställa att det finns tillräckligt med personbeteckningar. Avsikten är att lösningen för säkerställande av personbeteckningarnas tillräcklighet ska genomföras separat genom en ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet, och om det har ordnats en separat remissrunda våren 2021.

Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM183:00/2020 - Hankesivu: Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskeva hanke.

Bilagor:
Tidtabell
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna om en könsneutral personbeteckning avses träda i kraft den 1 januari 2027.

Skriftliga utlåtanden bör lämnas via tjänsten utlåtande.fi före den 4 mars 2022 kl. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.  För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.  Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Också andra än de som nämns i sändlistan får lämna utlåtande.

För att underlätta behandlingen av svaren ber finansministeriet att utlåtandet delas in enligt mellanrubrikerna i denna begäran om utlåtande.

Ministerier som använder ärendehanteringssystemet VAHVA ska komma ihåg att arkivera sina svar också i VAHVA-systemet med koden VN/25041/2020-VM-101.
Beredare
RP-utkastet, förordningsutkastet, bedömningspromemorian: Perttu Wasenius, specialsakkunnig, fornamn.efternamn(at)gov.fi, tfn +358 295 530 039

Planen för informationsstyrning: Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn(at)gov.fi, tfn +358 295 530 096
Sändlista:
2M-IT Oy    
Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö)    
Abilita Oy    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Aktia Pankki Oyj    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Arene    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Brändö    
CGI    
Danske Bank Oyj    
Digi- ja väestötietovirasto    
DNA Oyj    
Eckerö    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
EK    
Eko Systems Oy    
Elisa Oyj    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläketurvakeskus    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etla    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Ficom    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finström    
Forssan kaupunki    
F-Secure    
Fujitsu Finland Oy    
Föglö    
Geta    
Gofore    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarland    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Istekki Oy    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Jomala    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun liitto    
KAINUUN SAIRAANHOITOPIIRI    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaupan liitto    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kesko    
Keskusrikospoliisi    
Keuruun kaupunki    
KEVA    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajariitalautakunta    
Kumlinge    
Kuntien Tiera Oy    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI    
Kymijoen ICT – Kaakkois-Suomen tieto Oy    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin liitto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
LapIT Oy    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lemland    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparland    
Luodon kunta    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maalahden kunta    
Maanmittauslaitos    
MAARIANHAMINA    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Meidän IT ja talous Oy    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Monetra Oy    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nixu    
Nokian kaupunki    
Nordea    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Oma Säästöpankki Oyj    
Onnettomuustutkintakeskus    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan liitto    
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRI    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
POP Pankkiliitto osk    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Posti    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
PÄIJÄT-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRI    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reaktor    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
SAK ry    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Saltvik    
Sarastia Oy    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Solita    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
Soste    
Sotkamon kunta    
Sottunga    
S-ryhmä    
STTK ry    
Sulkavan kunta    
Sund    
Suojelupoliisi    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Tilaajavastuu Oy    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivukonttoritoiminta    
Svenska handelshögskolan    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säästöpankkiliitto osk    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö)    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teknologiateollisuus    
TELA    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tieteen Tietotekniikan keskus CSC Oy    
Tieto Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Trimble/ Tekla    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta    
Ulkoasiainministeriö    
Ulosottolaitos    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden    
Virtain kaupunki    
Visma Public Oy    
Vårdö    
Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Ålandsbanken Abp    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

väestötietojärjestelmä

henkilötunnus