Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kaivosalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Kaivosalan perustutkinnon perusteiden luonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-1148-2019

Svarstiden gick ut: 16.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne kaivosalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle
ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän,
koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudet kaivosalan
perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020. Uudistettuihin kaivosalan perustutkinnon perusteisiin on päivitetty alan työelämän tarpeisiin vastaava kaivostyöntekijän ja rikastajan osaaminen.
 
Luonnos on valmisteltu kolmikantaisesti yhdessä alan työelämän ja opettajien kanssa verkossa. Lisäksi perustetyön aikana on jaettu avoin linkki, jonka kautta kaikki halukkaat ovat voineet seurata työn etenemistä ja antaa palautetta ennen varsinaista lausuntokierrosta. Linkki on ollut saatavissa myös Opetushallituksen verkkosivuilla (https://beta.oph.fi/). Perusteita on esitelty myös alan seminaarissa (Kaivosseminaari19). Luonnoksesta on saatu kommentteja alan työelämän edustajilta, opettajilta, opiskelijoilta sekä työelämätoimikunnalta.
 
Opetushallitus on kevään 2019 aikana suunnitellut uutta esittämistapaa ammatillisten
perustutkintojen arviointikriteereille. Tavoitteena on ollut luoda yhteiset arviointikriteerit
kaikille perustutkinnoille tutkinnon perusteiden esittämistavan selkeyttämiseksi ja arvioinnin yhdenmukaistamiseksi. Arviointikriteerit ovat luonnoksia ja kriteerit viimeistellään syksyn 2019 aikana.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16.8.2019.  
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
  • kaikille tutkinnon osille yhteisistä arviointikriteereistä
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.
Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnonantajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 
Valmistelijat
Perusteluonnos on syntynyt kolmikantaisen yhteiskehittelyn tuloksena ja mukana on ollut alan opettajia, kaivosalan työntekijöitä ja työnantajia eri tyyppisiltä ja kokoisilta kaivoksilta ja kaivostoiminnan eri osa-alueilta sekä alan keskeisten työelämäjärjestöjen edustajia. Kaivosalan perustutkinnon perusteluonnoksen kirjoittamisessa on ollut mukana ammattiopisto Lappiasta opetus- ja ohjaushenkilöstöä.
 
Lisätietoja antaa Inga Sihvo (inga.sihvo@oph.fi).
Sändlista:
Akava ry    
Ami-säätiö sr    
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etälä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
HRM Consulting Oy    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Infra ry    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaivosteollisuus ry    
Kajaanin kaupunki    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Maanrakennus- kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rastor Oy    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen kaivosyrittäjät ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä