Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till rekommendation om statsförvaltningens kommunikation

Förslag till rekommendation om statsförvaltningens kommunikation

Diarienummer för begäran om utlåtande: VNK/274/05/2016

Svarstiden gick ut: 11.10.2016

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Den arbetsgrupp som haft till uppgift att omarbeta rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation har överlämnat sitt förslag till statsrådets kansli. I förslaget till ny rekommendation utarbetas det riktlinjer för vilka värderingar som styr statsförvaltningens kommunikation samt beskrivs kommunikationens ställning och uppgifter i en omvärld som hela tiden förändras. Utkastet till rekommendation kan kommenteras i justitieministeriets tjänst utlåtande.fi till och med den 11 oktober.
 
Rekommendationen är avsedd att betjäna hela statsförvaltningen och ska ligga till grund för och stödja organisationernas egna kommunikationsanvisningar. 
Bakgrund
Statsrådets kansli tillsatte i mars 2016 en arbetsgrupp med uppgift att klarlägga till vilka delar den nuvarande rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation från 2010 kräver omarbetning och att utarbeta ett förslag till en uppdaterad rekommendation med beaktande av kommunikationens ställning och uppgift i en föränderlig omvärld.

Avsikten var dessutom att beskriva kommunikationens betydelse i den strategiska ledningen samt att utarbeta riktlinjer för förhållandet mellan den politiska kommunikationen och tjänstemannakommunikationen. Andra viktiga delområden var bl.a. medborgarkommunikation, det föränderliga mediefältet, nya kommunikationsformer, mediekompetens och kommunikationens effektivitet.

Arbetsgruppens mandattid är 1.3.2016–31.12.2016. 

Arbetsgruppen har sammanträtt 16 gånger i olika sammansättningar. Utöver sammanträdena ordnade arbetsgruppen tre diskussionsmöten för informatörer inom olika förvaltningsområden, medierepresentanter och sakkunniga i frågor som gäller offentlighetslagstiftningen.
Målsättningar
Arbetsgruppens förslag sändes på remiss i september. Avsikten är att den nya rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation, som slutförs och visualiseras på basis av remissbehandlingen, ska bli färdig i oktober. Efter det kommer det att ordnas utbildning om rekommendationen i slutet av året.
Länkar:

http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/1266558/Viestint%C3%A4suositus_asettamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s/9c777b8f-903f-4f28-ac0b-bf0b3123fe11 - Työryhmän asettamispäätös 4.3.2016

http://vnk.fi/julkaisu?pubid=13602 - Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi - työryhmän muistio | Förslag till rekommendation om statsförvaltningens kommunikation – Arbetsgruppspromemoria

Bilagor:

Lausuntopyyntö1509.pdf - Valtioneuvoston kanslian lausuntopyyntö | Statsrådets kanslis begäran om utlåtande 15.9.2016

Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas in t.o.m. tisdagen den 11 oktober 2016. Målet är att den nya rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation, som slutförs och visualiseras på basis av remissbehandlingen, ska bli färdig i oktober. Efter det kommer det att ordnas utbildning om rekommendationen i slutet av året.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs i första hand som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden kan även sändas till statsrådets kanslis registratorskontor (kirjaamo(at)vnk.fi) eller på adressen Statsrådets kansli, registratorskontoret, PB 23, 00023 Statsrådet).

För att lämna in ett ulåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Statsrådets kansli

kommunikationschef Päivi Paasikoski, paivi.paasikoski(at)vnk.fi, tfn. 040 547 6279
ledande kommunikationsexpert Jussi Toivanen, jussi.toivanen(at)vnk.fi, tfn. 040 350 5595
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Akava ry    
Arkistolaitos    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus    
Eduskunnan kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fimea    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Finpro Oy    
Folktinget    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Journalistiliitto ry    
Julkisen alan tiedottajat Jat ry    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansalliskirjasto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus Kotus    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus Luke    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto Mavi    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeusasiamiehen kanslia    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Politiikan toimittajat ry    
Procom ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat/Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
SAK ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
STUK    
Suomen Akatemia    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen pankki    
Suomen riistakeskus    
Suomen Teollisuussijoitus Oy    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Taideyliopisto    
Taloustoimittajat ry    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tekes    
Tekijänoikeusneuvosto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Viesti ry    
Viestinnän eettinen neuvottelukunta    
Viestinnän keskusliitto ry    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ämnesord

demokratia

viestintä

avoimuus

Hallinto

politiikka

julkisuus

julkisuuslaki