Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen och till lagar som har samband med den

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen och till lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/463/2021

Svarstiden gick ut: 20.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna yttranden om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen och till lagar som har samband med den.
 
Förslagen bygger på den rapport av arbetsgruppen för reformen av krävande vård utom hemmet som gavs ut den 4 september 2020 (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2020:28) och som har varit på remiss under tiden 4.12.2020–12.2.2021.

Utlåtanden begärs särskilt om nedanstående förslag, som innehåller de centrala ändringarna:
 • begränsning av antalet klienter för socialarbetarna inom barnskyddet
 • inledande av ett socialvårdsärende som gäller barn och bedömning av barnets servicebehov
 • intensifierad stödåtgärd inom öppenvården
 • ordnande av krävande vård utom hemmet
 • särskilda begränsningar och begränsande åtgärder
 • eftersökande, fasttagande och återförande av ett barn som utan tillstånd avlägsnat sig från anstalten
 • minimidimensionering av personal inom krävande vård utom hemmet och särskild omsorg
 • ordnande av särskild omsorg.
Dessutom begärs utlåtanden om följande nya förslag:
 • barnskyddsmyndighetens internationella behörighet samt de bestämmelser som anknyter till den
 • boendeträning inom vården utom hemmet
 • beslut om en tjänst som integrerar avvänjningsvård och rehabilitering inom missbrukarvården och vård utom hemmet
 • fasthållande för att förhindra att ett barn avlägsnar sig från anstalten
 • handräckning av polisen för att återföra ett barn som utan tillstånd avlägsnat sig från en barnskyddsanstalt.
Propositionsutkastet innehåller följande författningsförslag:
 • lag om ändring av barnskyddslagen
 • lag om statens barnskyddsanstalt
 • lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
 • lag om ändring av lagen om privat socialservice
 • social- och hälsovårdsministeriets förordning om statens barnskyddsanstalt.
Lagarna planeras träda i kraft vid ingången av 2022.
 
I propositionen har riksdagens kläm beaktats (RSv 317/2018 rd – RP 237/2018 rd).
Bilagor:
Tidtabell
Vi tar emot utlåtanden till den 20 maj 2021. Vi beaktar endast de utlåtanden som lämnats in inom den angivna tiden.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi önskar att utlåtandet ges genom att svara på den enkät som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. De ministerier, som använder VAHVA-ärendehanteringssystemet ber att spara sitt ansvar i VAHVA-ärende VN/463/2021.

Du behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi-tjänsten. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om du behöver hjälp med att använda tjänsten kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ger
Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman, tel. 02951 63185, fornamn.efternamn@stm.fi
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tel. 02951 63482, fornamn.efternamn@stm.fi
Sändlista:
ADHD-liitto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
A-klinikkasäätiö    
Ammatillisten perhekotien liitto APKL ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Arjessa Oy    
Attendo    
Autismiliitto    
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Familar Oy    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, hyvinvointioikeuden instituutti    
Jyväskylän kaupunki    
Kalliola-konserni    
Kansaneläkelaitos    
Kaskisten kaupunki    
Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry    
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus    
Kehitysvammaisten tukiliitto    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Laukaan kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Niuvanniemen sairaala    
Nuorten Ystävät    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Osallisuuden aika ry    
Oulun kaupunki    
Paraisten kaupunki    
Pelastakaa Lapset ry    
Perhehoitoliitto ry    
Perhekuntoutuskeskus Lauste    
Perusturvaliikelaitos Saarikka    
Pesäpuu ry    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Salon kaupunki    
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö    
Seinäjoen kaupunki    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
SOS Lapsikylät    
Sosiaalityöntekijöiden seura    
Sosnet    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Punainen Risti    
Svenska Finlands Folktinget    
Talentia ry    
Tampereen kaupunki    
Tays / EVA-yksikkö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Ulkoministeriö    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistys ry    
Äänekosken kaupunki