Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Uppdatering av föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet (Kommunikationsverket 67 A/2015 M): Enkät om erfarenheter och utvecklingsidéer

Uppdatering av föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet (Kommunikationsverket 67 A/2015 M): Enkät om erfarenheter och utvecklingsidéer

Diarienummer för begäran om utlåtande: Traficom/16241/09.09/2022

Svarstiden gick ut: 31.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Med denna enkät kartlägger Transport- och kommunikationsverket Traficom synpunkter på hur skyldigheterna i nuvarande föreskrift Kommunikationsverket 67 A/2015 M fungerar gällande televerksamhetens informationssäkerhet samt eventuella behov av ändringar för det påbörjade föreskriftsprojektet.
Bakgrund
Traficom har fattat beslut om att starta ett föreskriftsprojekt för att uppdatera Kommunikationsverkets föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet (Kommunikationsverket 67 A/2015 M) som trädde i kraft den 4 mars 2015.
 
Föreskriften granskas för alla kommunikationsnät och -tjänster men avsikten är att speciellt beakta nya arkitekturlösningar inom 5G-teknologin, nya användningsfall för mobilnät samt informationssäkerhetskrav som hänför sig till dem. För mobilnät och -tjänster kan det finnas eventuella preciseringsbehov på grund av den senaste utvecklingen som innebär bland annat tillträde till nya gränssnitt, virtualisering, användning av molntjänster samt att nätet och utrustningsutrymmena blivit allt mångformigare. I projektet beaktas även respons från intressentgrupper samt andra erfarenheter av uppdateringsbehov som man fått inom tillsyns- och inspektionsverksamheten.

Föreskriften gäller allmän televerksamhet och syftet med det är att:
1) främja informationssäkerheten i allmänna kommunikationsnät och kommunikationstjänster,
2) trygga den elektroniska kommunikationens konfidentialitet och värna om integritetsskyddet, och
3) säkerställa att informationssäkerheten genomförs i teleföretagen på ett övergripande, systematiskt och effektivt sätt.
Målsättningar
Målet med enkäten är att samla erfarenheter och utvecklingsidéer om den nuvarande versionen av föreskriften samt be om synpunkter på vissa nya punkter vars nödvändighet och innehåll man speciellt kommer att bedöma i samband med uppdateringen av föreskriften.
Länkar:

https://www.finlex.fi/data/normit/44046/M67A_2015.pdf - Määräys teletoiminnan tietoturvasta (Viestintävirasto 67 A/2015 M)

https://www.finlex.fi/data/normit/44046/M67A_MPS_2015.pdf - Määräyksen 67 perustelut ja soveltaminen

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/regulation/Suositus_205_2014_S_%28kansainv%C3%A4lisesti_toteutetun_palvelun_tietoturvasta_tiedottaminen%29.pdf - Kansainvälisesti toteutetun palvelun tietoturvasta tiedottaminen

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/regulation/Suositus3122020.pdf - Tiettyihin tietoliikenneportteihin suuntautuvan liikenteen tietoturvaperusteinen suodattaminen teleyritysten verkoissa (Liikenne- ja viestintäviraston suositus 312/2020 S)

https://www.finlex.fi/data/normit/44046/M67A_2015_SV.pdf - Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet (Kommunikationsverket 67 A/2015 M)

https://www.finlex.fi/data/normit/44046/M67A_MPS_2015_SV.pdf - Motivering till och tillämpning av föreskrift 67

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Suositus_205_2014_S_SV.pdf - Information om informationssäkerheten i tjänster som genomförts i utlandet

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Suositus3122020_SV.pdf - Informationssäkerhetsbaserad filtrering av trafik till vissa kommunikationsportar i teleföretagens nät (Transport- och kommunikationsverkets rekommendation 312/2020 S)

https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/beslut-om-foreskriftsprojekt-foreskrift-om-televerksamhetens-informationssakerhet - Beslut om föreskriftsprojekt

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/maarayshankepaatos-maarays-teletoiminnan-tietoturvasta - Määräyshankepäätös

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen sänd svaren till Transport- och kommunikationsverket via utlåtande.fi senast den 31 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Enkäten följer huvudsakligen strukturen i den gällande föreskriften. I svaren kan man framföra utvecklings- eller ändringsbehov i anknytning till föreskriften både allmänt och för enskilda skyldigheter. Enkäten innehåller flera mer specifika frågor om behoven av utveckling av vissa punkter i föreskriften. För flera punkter i föreskriften efterfrågas synpunkter på eventuella utvecklingsbehov, men man önskar erfarenheter och nya utvecklingsidéer av de som svarar även för övriga punkter. Vi önskar svar både allmänt om olika kommunikationsnät eller -tjänster och mer specifikt om speciella särdrag för vissa tjänster eller nätteknologier (såsom internetförbindelsetjänster eller 5G-mobilnät).

Transport- och kommunikationsverket ger er möjlighet att ge ett utlåtande i frågan antingen på finska eller på svenska. Ni kan även ge utlåtandet på engelska om ni vill.

Ge utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande som publicerats på utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till Traficoms registratorskontor. För att kunna lämna sitt utlåtande ska svarspersonen registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för att använda tjänsten finns på utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisning. Om ni behöver stöd för användningen kontakta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi. Om svaret innehåller uppgifter som företaget anser vara affärshemligheter eller annars sekretessbelagda ska sådana uppgifter lämnas in på en separat handling via säker e-post till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor på adressen registrator@traficom.fi. Förse svaret med diarienumret Traficom/16241/09.09/2022. Anvisningar för att skicka säker e-post finns på: https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-post-till-traficom
 
Beredare
Ytterligare information ger:

Esa Fredriksson, specialsakkunnig, tfn 029 5390 330
Marko Priiki, jurist, tfn 029 539 0596

Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@traficom.fi
Sändlista:
Cisco    
DNA Oyj    
Elisa Oyj    
Ericsson    
Erillisverkot    
Finnet-liitto ry    
Huawei    
Nokia    
Teleste    
Telia Finland Oyj    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Ålands Telekommunikation    
Ämnesord

tietoturva

5G

Määräykset ja ohjeet

Föreskrifter och anvisningar

teleyritys

informationssäkerhet

teleföretag