Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande över utkastet till statsrådets förordning om uppgifterna för landskapens nationella servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster och om de tjänster som omfattas av användningsskyldighet

Begäran om utlåtande över utkastet till statsrådets förordning om uppgifterna för landskapens nationella servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster och om de tjänster som omfattas av användningsskyldighet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM120:00/2017

Svarstiden gick ut: 31.10.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Den föreslagna förordningen innehåller på det sätt som avses i 123 § i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) bestämmelser om det i 122 § avsedda landskapens servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster och de i 120 § avsedda tjänster som omfattas av användningsskyldigheten. Regeringens proposition behandlas för närvarande i riksdagen.

Bakgrund

Det nationella servicecentret för informations- och kommunikationstekniska tjänster ska producera gemensamma informationsförvaltnings-, informationssystems- och datatekniktjänster åt landskapen. Det kan dessutom också betjäna statliga myndigheter. Detta sker genom att ordna offentliga anbudstävlingar om servicehelheter samt genom att utveckla och producera gemensamma IKT-infratjänster, branschoberoende och branschbundna systemtjänster, integrationslösningar och sakkunnigtjänster som främjar digitalisering och utnyttjandet av IKT. Servicecentret är en del av kundernas övergripande IKT-serviceproduktionsekosystem.

Målsättningar

Servicecentrets långsiktiga målsättning är att minska på kostnaderna för grundläggande informationsteknik samt att utveckla digitaliseringen och IKT-verksamheten inom landskapen. Servicecentret ska tillsammans med andra nationella servicecenterbolag och aktörer se till att landskapens nya, interoperabla informationssystem och tillhörande stödtjänster, liksom även den nya gemensamma infrastrukturen förverkligas i enlighet med vad som definierats i den övergripande helhetsarkitekturen för informationssystem inom den offentliga förvaltningen.

Bilagor:
Tidtabell

Utlåtandena ska lämnas in senast den 31 oktober 2018.
 

Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post.
 

Beredare

Ytterligare information: samordnaren av landskapens digitalisering, budgetrådet Tomi Hytönen, tfn 02955 30279, tomi.hytonen@vm.fi.
 

Sändlista:
Business Finland    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Erillisverkot Oy    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjamaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin pelastuslaitos    
Hämeen liitto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjamaan liitto    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan Uudenmaan    
maa- ja metsätalousministeriö (MMM)    
Maakuntien tilakeskus Oy    
Maaseutuvirasto    
oikeusministeriö (OM)    
opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjamaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
puolustusministeriö (PLM)    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
sisäministeriö (SM)    
sosiaali- ja terveysministeriö (STM)    
SoteDigi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)    
ulkoministeriö (UM)    
Uudenmaan liitto    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
valtioneuvoston kanslia (VNK)    
valtiovarainministeriö (VM)    
Valtori    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Viestintävirasto    
ympäristöministeriö (YM)    
Ämnesord

yhteentoimivuus

digitalisaatio

maakunta

digitalisering

landskap

maakuntalaki

maakunta- ja sote-uudistus

tieto- ja viestintätekniset palvelut

palvelukeskus

tietojärjestelmäpalvelut

ICT-palvelut

käyttövelvoite

landskaps- och vårdreformen

informations- och kommunikationstekniska tjänster

servicecenter

landskapslagen

informationssystemtjänster

IKT-tjänster

interoperabilitet

användningsplikt