Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräys: Autojen ja niiden perävaunujen paineilmajarrujen vaihtoehtoiset vaatimukset

Määräys: Autojen ja niiden perävaunujen paineilmajarrujen vaihtoehtoiset vaatimukset

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/422618/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 16.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja seuraavasta määräysluonnoksesta: Autojen ja niiden perävaunujen paineilmajarrujen vaihtoehtoiset vaatimukset.
Bakgrund
Tällä määräyksellä siirretään Liikenne- ja viestintäviraston määräykset paineilmajarrujen vaihtoehtoisista vaatimuksista Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset -määräyksen (TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019) liitteestä 2 erilliseen määräykseen. Määräys perustuu 1 päivänä maaliskuuta 2021 voimaan tulleen ajoneuvolain (82/2021) säännöksiin.
Målsättningar
Suurimpana sisältömuutoksena on, että määräyksessä huomioidaan erikseen perävaunu, jolla saa vetää perävaunua. Sääntelyllä yhtenäistetään ajoneuvojen hyväksynnässä sovellettavia vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden osoittamistapoja.  Perävaunua koskevat vaatimukset perustuvat syksyllä 2021 voimaan tulevaan E-säännön n:o 13 muutossarjan 11 täydennykseen 18. Määräyksessä olevissa kansallisissa vaatimuksissa on kuitenkin joiltain osin helpotettu jarrujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatettavia menettelyjä ja tarkennettu asioita siltä osin kuin E-säännön säännökset eivät riitä kattamaan Suomessa käytettäviä, rakenteeltaan varsin monimutkaisia perävaunuja.
Linkit

https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ECE-TRANS-WP29-2021-012e.pdf - UNECE ehdotus E-säännön n:o 13 täydennykseksi.

Liitteet:

210622 Paineilmajarrumääräys lausuntoversio.pdf - Määräysluonnos Autojen ja niiden perävaunujen paineilmajarrujen vaihtoehtoiset vaatimukset TRAFICOM/422618/03.04.03.00/2020

210622 Jarrumääräysperustelut lausuntoversio (1).pdf - Perustelumuistioluonnos TRAFICOM/422618/03.04.03.00/2020

Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 16.8.2021 klo 16.15.
Utlåtanden ska lämnas in senast måndagen 16.8.2021 kl. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.
Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen diaarinumeron.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Traficom ber att utlåtandena lämnas till www.lausuntopalvelu.fi.
Vi ber att ni nämner föreskriftsutkastets ärendenummer.
Observera att alla utlåtanden är offentliga.
Utlåtandena kan även lämnas till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00101 Helsingfors.

Utkasten finns enbart tillgängliga på finska, men Traficom ger gärna information även på svenska enligt behov och svar på svenska är välkomna.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Juhani Puurunen, juhani.puurunen@traficom.fi, p. 0503843088
Sändlista:
Inka Saarvio    
Juhani Puurunen