Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Etelä-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Etelä-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta

Diarienummer för begäran om utlåtande: ESAELY/1050/2017

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Viite: Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta  

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta ”Ehdotus Etelä-Savon maakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi". Ehdotuksessa esitetään tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 20 §:n mukainen tarkistus tulvariskien alustavaan arviointiin, joka tehtiin vuonna 2011. Tämän alustavan arviointivaiheen jälkeen aloitetaan tulvariskien hallintasuunnittelu nimetyille merkittäville tulvariskialueille. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää vuoden 2018 lopussa ELY-keskuksen esityksestä ne merkittävät tulvariskialueet, joille tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan.
Lisäksi pyydämme lausuntoanne tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on koskevasta asiakirjasta "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
 
Bakgrund
Vesistöjen tulvimisesta ja merenpinnan noususta aiheutuvat riskit arvioidaan suunnitteluprosessissa vuosina 2019-2021 ja tulvariskien hallinta suunnitellaan järjestelmällisesti valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Vesistöjen tulvariskien hallinnassa otetaan huomioon olosuhteet ja toimenpiteet sekä paikallisesti että koko vesistöalueella. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan ja hyväksytään vuoden 2021 loppuun mennessä.
 
Päävastuu vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelussa viranomaisten yhteistyö järjestetään vesistöalueittain niin sanotuissa tulvaryhmissä, jotka hyväksyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valmistelemat ehdotukset vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelmiksi merkittäville tulvariskialueille. Näiden suunnitelmien lopullisesta hyväksymisestä päättää maa- ja metsätalousministeriö. Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021 laadittiin ja hyväksyttiin vuonna 2015. Nyt kysymys on seuraavasta kierroksesta ja suunnitelmien laatimisesta kaudelle 2022-2027.
Målsättningar
Tulvariskien hallinta koskevan lain (62072010) tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista
tulviin. Lain tarkoituksena on parantaa myös varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tavoitteena on tulvariskien vähentäminen vuosina 2019-2021 laadittavassa suunnitelmassa esitetyin toimenpitein. Kansalaisille ja etutahoille turvataan mahdollisuudet osallistua tulvariskien hallinnan suunnitteluun. Tarkoituksena on, että tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessin ja eri tahojen osallistumisen tuloksena saavutettaisiin mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, millä tavoin tulvariskien hallinta voitaisiin parhaiten järjestää suunnitelmassa tarkoitetulla alueella.
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 9.7.2018 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto voidaan joko kirjoittaa suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liite mukaan (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen sen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
vesitalousasiantuntija Varpu Rajala
yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen
Sändlista:
Anni Panula-Ontto-Suuronen    
Enonkosken kunta    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
heinäveden kunta    
Hirvensalmen kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joroisten kunta    
Juvan kunta    
Kangasniemen kunta    
Mikkelin kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Pertunmaan kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pohjois-Savon ELY-keskus/L- ja E-vastuualueet    
Puumalan kunta    
Rantasalmen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Sulkavan kunta