Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö muistioluonnoksesta valtioneuvoston päätösehdotukseksi eräiden Omnibus II-asetuksen poikkeusten soveltamatta jättämisestä

Lausuntopyyntö muistioluonnoksesta valtioneuvoston päätösehdotukseksi eräiden Omnibus II-asetuksen poikkeusten soveltamatta jättämisestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2210/2021

Svarstiden gick ut: 8.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Muistioluonnoksessa ehdotetaan, että valtioneuvosto päättäisi, että Suomessa ei sovelleta tieliikenteen ammattipätevyyden haltijoilta määräajoin vaadittavan jatkokoulutuksen suorittamisen määräaikoja, unionin koodi 95-merkinnän voimassaoloa, ammattipätevyys- ja ajokorttien voimassaoloa, ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia ja ajopiirturin määräaikaistarkastuksia sekä kuljettajakorttien uusimista eikä tavaraliikenteen yhteisön liikennelupaa ja kansainvälisen henkilöliikenteen reittilupaa koskevaa poikkeussääntelyä, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/XX erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille, ja että tästä ilmoitetaan Euroopan komissiolle.
 
Bakgrund
Euroopan komissio antoi 18.1.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final) (ns. Omnibus II-asetusehdotus).
 
Ehdotus koskee tie-, raide- ja sisävesiliikennettä sekä merenkulun turvatoimia. Ehdotuksella helpotettaisiin väliaikaisesti eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien (mm. tieliikenteessä ajokortit, ammattipätevyydet, liikenneluvat) voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten (mm. ajoneuvojen katsastukset, ajopiirturien ja satamien turvatarkastukset) ja koulutusten lykkäämistä liikennealan edellä mainittujen osa-alueiden lainsäädännössä.
 
Ehdotuksen taustalla on covid-19-pandemian jatkuminen, joka aiheuttaa jäsenvaltioissa tarvetta poiketa tietyistä liikennesektorin EU-lainsäädäntöön perustuvista määräajoista. Ehdotus on jatkoa keväällä annetulle ns. Omnibus I-asetukselle ((EU) 2020/698) ja sisältö vastaa suurelta osin Omnibus I-asetuksen sisältöä. Merkittävimpinä eroina Omnibus I-asetukseen voidaan mainita ehdotuksen tarkasteluajanjakso (1.9.2020–30.6.2021) ja yhdenmukaisempi lupien ja todistusten voimassaololle annetun lisäajan pituus (kymmenen kuukautta, Omnibus I-asetuksessa kuusi tai seitsemän kuukautta). Koska kysymyksessä on asetus, se tulee voimaan kaikissa jäsenmaissa ilman kansallisia toimenpiteitä ja on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä päätös poikkeusääntelyn soveltamatta jättämisestä (ns. opt-out). Ilmoitus mahdollisesta päätöksestä tulee tehdä Euroopan komissiolle kahdeksan päivän kuluessa asetuksen voimaantulosta.
 
Opt-out päätöksen tekemisen jälkeen asetuksen myöhempi soveltaminen tai samaa asiaa koskevien kansallisten poikkeuksen käyttöönotto ei ole mahdollista, koska asetus on suoraan sovellettavaa, kansalliset säännökset ohittavaa sääntelyä ja asetus ei mahdollista ns. opt-in.
 
Målsättningar
Valtioneuvoston päätösehdotuksessa tavoitteena on käyttää asetuksen mahdollistamaa poikkeamismahdollisuutta (ns. opt-out) kaikkiin asetuksen sääntelemiin tieliikennettä koskeviin ammattipätevyyksiin, tarkastuksiin, todistuksiin ja lupiin. Päätösehdotuksen mukaisesti asetuksen mukaista tieliikenteen todistusten ja lupien uusimismahdollisuutta tai voimassaolon pidentämistä sekä määräaikaisten tarkastusten myöhentämistä ei Suomessa sovellettaisi.
 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80709a02 - Verkkosivun alhaalta on ladattavissa asiaa koskevan U-kirjeen suomen- ja ruotsinkielinen versio.

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM011:00/2021 -

Liitteet:

VN-Muistio_Omnibus II-asetuksen soveltamisesta.pdf -

Kompromissiehdotus.pdf - Puheenjohtajavaltion kompromissiehdotus 1.2.2021

Tidtabell
Asetusta on käsitelty neuvoston työryhmässä kiireellisenä. Euroopan parlamentin täysistunto on 8.2.2021, jossa parlamentin on tarkoitus hyväksyä asetus. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy asetuksen, päätösprosessi käynnistyy. Asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 11 päivän kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä. Ilmoitus mahdollisesta päätöksestä jättää asetuksen poikkeuksia soveltamatta (ns. opt-out) tulee tehdä Euroopan komissiolle kuitenkin kahdeksan päivän kuluessa asetuksen voimaantulosta.
 
Kansallisesti on valmisteltu muistioluonnos valtioneuvoston päätösehdotuksesta asetuksen ns. opt-out mahdollisuuden käyttöönottamisesta, jotta ilmoitus komissiolle ehditään toimittaa ajoissa.
 
Asetuksen nopeasta käsittelystä ja lyhyestä ilmoitusajasta johtuen pyydämme ystävällisesti toimittamaan lausuntonne maanantain 8.2.2021 aikana.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lisätietoja muistioluonnoksesta antaa yksikön johtaja Sini Wirén, etunimi.sukunimi@lvm.fi, p. 040 507 0916 ja ylitarkastaja Monika Mutanen, etunimi.sukunimi@lvm.fi, p. 050 478 4820
 
Valmistelijat
ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820, etunimi.sukunimi@lvm.fi
erityisasiantuntija Mari Starck, p. 050 478 1164, etunimi.sukunimi@lvm.fi
 
Sändlista:
A-Katsastus    
A-Katsastus    
Aker Arctic Technology Inc    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
Antin Autokoulu Oy    
Arctia Oy    
Aurora Rail Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan Keskusliitto AKL    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
CAP-Group Oy    
Careeria Oy    
Datadrivers Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Etelä-Savon ELY-keskus    
ELY - Hämeen ELY-keskus    
ELY - Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
ELY - Kainuun ELY-keskus    
ELY - Keski-Suomen ELY-keskus    
ELY - Lapin ELY-keskus    
ELY - Pirkanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
ELY - Pohjois-Savon ELY-keskus    
ELY - Satakunnan ELY-keskus    
ELY - Uudenmaan ELY-keskus    
ELY - Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Fenniarail Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
HelppoKatsastus Oy    
HelppoKatsastus Oy    
Helsingin kaupunki    
K1 Katsastus    
Keskuskauppakamari    
Kymenveturipalvelu Oy    
Lakiasiaintoimisto Mahlamäki Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Luotsiliitto ry    
Maritime E.S.B.H.    
Meriliikenneohjaajat ry    
Merivoimien esikunta    
Metsäteollisuus ry    
oikeusministeriö    
Onnettomuustietoinstituutti    
Onnettomuustutkintakeskus    
Operail    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pelastuslaitokset    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahtarit ry    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Savarin katsastus Oy    
Stadin Ammattiopisto    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Meripelastusseura    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen satamaliitto ry - Finlands Hamnförbund    
Suomen Satamaliitto, Helsingin Satama Oy    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Vessel Traffic Services Finland Oy    
VR Transpoint    
VR-Yhtymä Oy    
VTS Finland    
Väylävirasto    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Asiasanat

liikenne

eu

merenkulku

katsastus

tieliikenne

ajokortti

ammattipätevyys

koronavirus

liikenneturvallisuus

covid-19

rautatiet

ajokortit

sisävesiliikenne