Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till Finlands CAP-plan för perioden 2023–2027 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Utkast till Finlands CAP-plan för perioden 2023–2027 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16188/2021

Svarstiden gick ut: 10.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till Finlands CAP-plan för perioden 2023–2027 och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Utkastet till CAP-plan innehåller åtgärder inom systemet för direktstöd till jordbruket och sektorsåtgärder som finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket samt åtgärder för utveckling av landsbygden som finansieras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Åtgärder för utveckling av Ålands landsbygd ingår inte i utkastet, eftersom Ålands förvaltningsmyndighet ordnar en egen remissbehandling om dessa åtgärder hösten 2021.

Utkastet till planen har tagits fram som tjänstemannaarbete vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med intressegrupper. Remissomgången ger intressegrupperna en ytterligare möjlighet att medverka i att bereda CAP-planen. 
Bakgrund
De åtgärder inom systemet för direkta jordbruksstöd, sektorsåtgärder och åtgärder för utveckling av landsbygden som ingår i utkastet till plan har beretts i flera arbetsgrupper och workshoppar under 2018–2021. Mer information om beredningsgruppernas sammansättningar finns på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor om CAP27: https://mmm.fi/sv/eu-och-internationella-fragor/gjp/cap27. Som bilaga till CAP-planen finns en beskrivning av intressegruppernas delaktighet.

I utkastet till plan har regionala och lokala behov av landsbygdsutveckling beaktats. Planer och strategier för utveckling på regional och lokal nivå är fortfarande under beredning. I samband med beredningen av CAP-planen har det gjorts en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005). Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om den miljökonsekvensbeskrivning som anknyter till utkastet till plan (bilaga I till CAP-planen).

Kvantitativ bedömning av CAP-planens betydande miljökonsekvenser
Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar tillsammans med Naturresursinstitutet en konsekvensbedömning av de kvantitativa konsekvenserna av CAP-planens utsläppsminskningar och miljöambitioner. Enligt planerna ska bedömningen publiceras i augusti. Bedömningen fokuserar på naturens biologiska mångfald, vattenbelastningen och växthusgasutsläppen. Konsekvensbedömningen kan användas som bakgrundsmaterial för utlåtandena. Information om när bedömningen ges ut lämnas separat.

 
Målsättningar
Innehållet i CAP-planen vidareutvecklas på basis av remissbehandlingen. Utkastet har utarbetats på basis av utkasten till EU-förordningar. Plandokumentets utformning och detaljer preciseras efter att Europaparlamentets och rådets förordningar och kommissionens genomförandeförordningar slutgiltigt har antagits samt andra anvisningar har fåtts. Efter statsrådets godkännande ska CAP-planen lämnas till Europeiska kommissionen i december 2021 för att inleda förhandlingar om att godkänna planen. Den nya perioden börjar den 1 januari 2023.

 
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 10 september 2021.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via tjänsten utlåtande.fi. Tjänsten kräver identifiering. Med hjälp av utlåtandetjänsten är det lättare att ge och behandla respons.
Om ni vill sända ert utlåtande per e-post (kirjaamo@mmm.fi) eller post (jord- och skogsbruksministeriet, registratorskontoret, PB 30, 00023 Statsrådet) önskar vi att ni i ert utlåtande använder strukturen enligt CAP-planen. Diarienumret ska i så fall anges i utlåtande.

 
Beredare
Mer information:

2.7.-8.8.2021:
Tiina Hartman, specialsakkunnig, tnf 0295 162 271
 
9.8.-10.9.2021:
Arja-Leena Kirvesniemi, lantbruksråd, tfn 0295 162 191; direkta stöd (Europeiska garantifonden för jordbruket och nationella stöd)
Anna-Leena Miettinen, lantbruksråd, tfn 0295 162 409; sektorsåtgärder (Europeiska garantifonden för jordbruket)
Taina Vesanto, lantbruksråd, tfn 0295 162 405; landsbygdsutveckling (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling)
Tiina Hartman, specialsakkunnig, tfn 0295 162 271; givande av utlåtande

E-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

 
Sändlista:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), maaseudun kehittäminen, maaseutuelinkeinot, maatalous, maataloustuki, viljelijä

EU: s gemensamma jordbrukspolitik (GJP), jordbrukare, jordbruksstöd, lantbruk, landsbygdsnäringar, landsbygdsutveckling