Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4346/2018

Svarstiden gick ut: 21.9.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman (29.5.2015) mukaan oikeuspolitiikan eräänä tavoitteena on, että rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua. Ohjelman mukaan varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. Lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan. Oikeusministeriö julkaisi keväällä arviomuistion ("Arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista", OMML 7/2018), jossa tarkasteltiin rangaistusten oikeasuhtaisuutta eräissä rikoslajeissa. Seksuaalirikosten osalta muistiossa ehdotettiin muun muassa, että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettaisiin ja säädettäisiin erillinen törkeää lapsenraiskausta koskeva rangaistussäännös.

Oikeusministeriössä on valmisteltu arviomuistion pohjalta luonnos tätä koskevaksi hallituksen esitykseksi.
 
Målsättningar
Tarkoituksena on korottaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta ja säätää erillinen rangaistussäännös tapauksiin, joissa nykyisin sovelletaan samanaikaisesti raiskausta ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia säännöksiä (törkeä lapsenraiskaus, rangaistusasteikko 4–12 vuotta vankeutta). Uudistuksen tavoitteena on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähentäminen. Rikosten ehkäiseminen vähentää myös rikoksista aiheutuvia terveyshaittoja ja kärsimystä.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-681-9 - tausta-aineistoa: arviomuistio ("Arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista", OMML 7/2018)

https://oikeusministerio.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=OM025%3A00%2F2018 - hankesivu (OM025:00/2018)

Liitteet:

lapsenraiskaus_he_16082018.pdf - luonnos hallituksen esitykseksi

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 21.9.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevaksi hallituksen esitykseksi.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että
  • lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti
  • lausunnossa ei toisteta hallituksen esityksen sisältöä; jos toisto on esimerkiksi lausunnon sisäisen käsittelyn kuten hyväksymisprosessin vuoksi välttämätöntä, pyydämme, että esityksen sisällön kuvailu ja lausunnonantajan varsinaiset kannanotot erotetaan selvästi toisistaan (esim. "Luonnoksen mukaan ... Lausunnonantaja katsoo, että ...").

Pyydämme, että lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse eikä sitä tarvitse allekirjoittaa. Jos lausunnonantaja on valmistellut lausunnon erilliselle asiakirjalle (esimerkiksi sisäistä hyväksymistä varten), ei asiakirjaa tarvitse liittää lausuntoon, vaan vastaukset lausuntopyynnön lomakkeelle ovat tällöinkin riittäviä.


Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi:ssä edellyttää, että lausunnonantaja rekisteröityy ja kirjautuu palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.


HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan hankkeen verkkosivuilla.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen, puh. 02951 50165, sähköposti ville.hinkkanen@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä saa palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Amnesty International Suomen osasto ry, Amnesty International Finländska sektionen rf    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Itä-Suomen hovioikeus    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kriminaalihuollon tukisäätiö sr    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lasten perusoikeudet - Children's Fundamental Rights ry    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Länsi-Suomen syyttäjänvirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry - Mannerheims Barnskyddsförbund rf    
Oikeuspoliittinen yhdistys - Rättspolitiska föreningen Demla ry    
Oulun käräjäoikeus    
Pelastakaa Lapset ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
prosessioikeuden professori Johanna Niemi    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry    
rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen    
rikosoikeuden ja kriminologian professori Tapio Lappi-Seppälä    
rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio    
rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
SERITA-hanke    
Setlementti Tampere ry/Välitä-hanke    
Sexpo-säätiö sr    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto - Finlands Advokatförbund    
Suomen Kriminalistiyhdistys — Kriminalistföreningen i Finland r.y.    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry - Finlands Polisorganisationers Förbund rf    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands dömareförbund ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vankila- ja kriminaalityön henkilöstö VaKHe ry    
Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y    
Asiasanat

rikoslaki

rikosoikeus

rangaistukset

kriminaalipolitiikka

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

raiskaukset

seksuaalirikokset