Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/19465/2020

Svarstiden gick ut: 27.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors. Syftet med propositionen är att göra spridningen av coronavirussmitta långsammare genom att minska kontakterna mellan elever, undervisningspersonal och annan personal samt att trygga den grundläggande rätten till grundläggande utbildning i en situation med en smittsam sjukdom under vårterminen 2021.
Bakgrund
Den 4 juni 2020 lämnade statsrådet en regeringsproposition (RP 86/2020) till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors Riksdagen godkände lagarna den 26 juni 2020, och de temporära författningsändringarna gäller 1.8–31.12.2020. Lagstiftningen gör det möjligt att genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. Under exceptionella undervisningsarrangemang kan undervisningen helt eller delvis ordnas på något annat sätt än som närundervisning med hjälp av distansförbindelser.  I utkastet till propositionen föreslås det att det till lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors fogas temporära bestämmelser som säkerställer ett motsvarande regleringsläge även under vårterminen 2021. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla till och med den 31 juli 2021.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att göra spridningen av coronavirussmitta långsammare genom att minska kontakterna mellan elever, undervisningspersonal och annan personal samt att trygga den grundläggande rätten till grundläggande utbildning i en situation med en smittsam sjukdom under vårterminen 2021.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era remissyttranden senast 27.10.2020. På grund av propositionens brådskande natur är det nödvändigt att i lagberedningen avvika från den riktgivande remisstiden för hörande. Utkastet till regeringsproposition har översatts till svenska när det gäller paragraferna.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas in genom att svara på vår begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.  Ministeriet ber remissinstansen kortfattat sammanfatta det viktigaste innehållet i utlåtandet som avslutning på utlåtandet.
Beredare
Regeringssekreterare Kirsi Lamberg
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin Eurooppalainen koulu    
Helsingin kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Mikkelin kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus - ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Sallan kunta    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali - ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen vanhempainliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun kaupunki    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityiskoulujen Liitto ry