Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15730/2020

Svarstiden gick ut: 4.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtioneuvoston asetusta meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:ää koskien asetuksen voimassaoloa. Asetuksen voimassa oloaikaa pidennettäisiin 30.6.2021 asti. Asetus on tällä hetkellä säädetty olemaan voimassa 31.12.2020 asti.
Bakgrund
Meriliikenteen tukemisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset meriliikenteen tukemiseksi myönnettävien avustuksen tarkoituksesta ja tavoitteista, myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista selvityksistä. Asetus on annettu valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla.
Uuden koronaviruksen (SARS-CoV 2) aiheuttaman covid-19-pandemian pitkittyminen ja paheneminen syksyllä 2020 on aiheuttanut vakavia ongelmia Suomen elinkeinoelämälle ja merenkulkuelinkeinolle. Erityisesti matkustaja-alusvarustamot ovat kärsineet rajusti vähentyneistä matkustajamääristä, mikä on nopeasti vaikuttanut säännöllistä reittiliikennettä liikennöivien alusten toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen. Koronapandemian pitkittyminen on myös vaikuttanut lastialusten toimintaedellytyksiin. Nyt tehtävän muutoksen tarkoituksena olisi mahdollistaa, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta myös vuoden vaihteen 2021 jälkeen. 
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.12.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Emmi Nykänen 0295 34 2397 ja erityisasiantuntija Konsta Luukka 0295 34 2084.
Sändlista:
EK    
HaminaKotka Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Metsäteollisuus ry    
Satamaoperaattorit    
Shipbrokers Laivameklariliitto    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Transitoliikenneyhdistys ry    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen Varustamot Ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

valtiontuki

meriliikenne

COVID19-tuki

Varustamot