Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utlåtandebegäran om utredningen om antecknandet av flera språk i befolkningsdatasystemet

Utlåtandebegäran om utredningen om antecknandet av flera språk i befolkningsdatasystemet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8830/2019

Svarstiden gick ut: 31.5.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om tjänstemannautredningen om antecknandet av flera språk i befolkningsdatasystemet.
 
En sakkunniggrupp bestående av tjänstemän från finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och delegationen för etniska relationer har utrett olika alternativ för ändring av befolkningsdatasystemet och vilka konsekvenser ändringarna skulle ha. I utredningen kom man fram till att två alternativ ska undersökas. I alternativ A antecknas flera modersmål och dessutom alltid finska eller svenska som kontaktspråk. I alternativ B antecknas modersmålet och kontaktspråket på samma sätt som i dagens läge, men det blir också möjligt att i befolkningsdatasystemet ange ett eller flera hemspråk.
Bakgrund
I regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017 ingår en central iakttagelse om att det bör utredas om man i befolkningsdatasystemet kunde anteckna flera språk för en person. Också Europarådets ministerkommitté har rekommenderat att Finland ska göra det lättare att i befolkningsdatasystemen anmäla multiidentitet och tillhörighet till flera språkgemenskaper.

I denna utredning har det bedömts vilka fördelar en individ skulle ha av att flera språk antecknades i systemet. Till fördelarna hör bland annat att systemet skulle ge en fullständigare bild av personens språkliga identitet och att föräldrar som talar olika språk inte skulle behöva välja barnets språk. Att anteckna flera språk skulle också ge en mångsidigare bild av språkreserven hos finländare. I utredningen bedömdes också konsekvenserna för myndigheternas verksamhet. De uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet om modersmål används bland annat vid den språkliga indelningen av kommuner, vid planering av tjänster, vid val av kontaktspråk och vid bestämmande av statsandelar statsunderstöd. 

I utredningen kom man fram till att två alternativ ska undersökas. I alternativ A antecknas flera modersmål och dessutom alltid finska eller svenska som kontaktspråk. I alternativ B antecknas modersmålet och kontaktspråket på samma sätt som i dagens läge, men det blir också möjligt att i befolkningsdatasystemet anteckna ett eller flera hemspråk.
Målsättningar
Målsättningen med utredningen är att kartlägga vilka konsekvenser en ändring av språkuppgifterna i befolkningsdatasystemet skulle ha. Målsättningen är också ett utreda hur man kunde förverkliga den rekommendation Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter gett så att den skulle passa Finlands system.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden begärs via utlåtande.fi senast 30.04.2020. Av utlåtandena publiceras ett sammandrag.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber remissinstanserna yttra sig om utredningen. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet. Utlåtandena kan lämnas på finska eller på svenska.

Lämna ditt utlåtande genom att svara på vår begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte sända det separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om du behöver hjälp med att använda tjänsten kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsuppgifter på justitieministeriet ges av språkrättsråd Corinna Tammenmaa (tfn 0295150181) och specialsakkunnig Maija Iles (tfn 0295150038)
Sändlista:
Cultura säätiö    
Digi- ja väestötietovirasto    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Finlands svenska teckenspråkiga rf    
Folktinget    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hyvinkään kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Keva    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolttien kyläkokous    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuntaliitto    
Kuurojen Liitto, toiminnanjohtaja Markku Jokinen    
Lahden kaupunki    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pääesikunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Savonlinnan kaupunki    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Tampereen kaupunki    
Tilastokeskus    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhteiset lapsemme ry    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

kielilainsäädäntö

kielelliset oikeudet

språkliga rättigheter

språklagstiftning

väestötietojärjestelmä

befolkningsdatasystemet