Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Nationell rapport - den fjärde universella periodiska granskningen (UPR)

Nationell rapport - den fjärde universella periodiska granskningen (UPR)

Diarienummer för begäran om utlåtande: D6L56D3-22

Svarstiden gick ut: 7.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Den universella periodiska granskningen (Universal Periodic Review, UPR) är en mekanism för inbördes granskning som inrättats i samband med FN:s råd för mänskliga rättigheter. Med hjälp av den granskar rådet med cirka fyra års mellanrum läget för de mänskliga rättigheterna i alla FN:s medlemsstater. Finlands fjärde granskning är i november 2022. Med tanke på granskningen ska Finland utarbeta en kortfattad rapport om sina nationella åtgärder för de mänskliga rättigheterna och om hur genomförandet av rekommendationerna under den föregående granskningsomgången har lyckats.
Målsättningar
Utrikesministeriet begär ert utlåtande om
  1. hur genomförandet av rekommendationerna från den föregående UPR-granskningen har lyckats och vilka åtgärder som det vore bra att ta upp i rapporten
  2. vilka allmännare teman med anknytning till de mänskliga rättigheterna som Finland har lyckats med eller som behöver ytterligare uppmärksamhet.
Ni kan också kommentera rapportutkastet om ni vill.

Beakta i svaren att det är fråga om internationell kollegial bedömning: i vilka frågor främjar det internationella stödet särskilt arbetet med de mänskliga rättigheterna i Finland och vilka åtgärder kan Finland vidta som kan fungera som en bra modell för andra stater. Vänligen beakta att rapporten kan vara högst 10 700 ord.

När det gäller den första frågan har utrikesministeriet redan efterfrågat myndigheternas synpunkter. Dessa har sammanställts i den bifogade tabellen (på engelska, sammandrag på finska och svenska), som man kan använda som grund för reflexioner. När det gäller den andra frågan kan man, om man så önskar, se Finlands nationella rapporter om den tredje (avsnitt IV) och andra granskningsomgången (avsnitt V) (på engelska på FN:s webbplats).
Länkar:

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-main - YK:n sivut / FN:s webbsidor

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/fi-index - YK:n sivut Suomesta / FN:s webbsidor om Finland

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM005:00/2022 - Hankesivu / Projektsidan

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandet senast den 7 juni 2022.


Diskussionsmöte

30.5.2022, kl. 10.30–12.30, webbevenemang
Utöver remissbehandlingen ordnar utrikesministeriet ett diskussionsmöte om rapportutkastet. Diskussionsmötet öppnas av utrikesminister Haavisto.
Vid diskussionsmötet diskuteras de frågor som är i begäran om utlåtande.
Anmälningar senast 26.5.2022:
https://www.lyyti.in/UPR_2022_kuulemistilaisuus_5542/se
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet via tjänsten Utlåtande.fi (registrering behövs) eller sänd yttrandena elektroniskt till kirjaamo.um@formin.fi och tuomas.kaivola@formin.fi (vänligen hänvisa till ärendenumren D6L56D3-22 och UM005:00/2022).

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på webbplatsen.
Beredare
Mer information ges av lagstiftningssekreterare Tuomas Kaivola, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden (förnanm.efternamn@formin.fi).
Sändlista:
Akava    
Amnesty International – Suomen osasto    
Anarâškielâ servi - Inarinsaamen kielen yhdistys    
Aseistakieltäytyjäliitto    
City-Sámit    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL    
Elämä ja Valo    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Erik Castrén –instituutti / HY    
etnisten suhteiden neuvottelukunta/OM    
Familia ry    
Fingo    
Finnwatch    
Fintiko Romano Forum (Suomen Romanifoorumi)    
Greenpeace    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Humanistiliitto    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto    
ISIO ry    
kansainvälisten ihmisoikeusasioiden neuvottelukunta/UM    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö    
Kansallinen senioriliitto ry    
Katolinen kirkko / Helsingin hiippakunta    
Kirkon ulkomaanapu    
Kolttien kyläkokous    
Kuluttajaliitto    
lapsiasianeuvottelukunta/OM    
lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lastensuojelun keskusliitto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonto-liitto    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maan ystävät    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Marttaliitto    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset    
MIELI Suomen mielenterveys    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Miessakit    
Miesten tasa-arvo    
Minority Rights Group – Suomen osasto    
Moniheli    
Monika-Naiset liitto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Nuorisotutkimusseura    
oikeusministeriö    
Oikeusvaltiokeskus (Helsingin Yliopisto)    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset    
Plan Suomi    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti / LY    
puolustusministeriö    
Rikosuhripäivystys    
romaniasiain neuvottelukunta/STM    
Romano Missio    
Rovaniemen saamelaisyhdistys MII    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Saa'mi Nue'tt - Kolttasaamelainen kulttuuriyhdistys    
Sámi Duodji    
Samisoster    
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder    
Sateenkaariperheet    
SETA – Seksuaalinen tasavertaisuus    
sisäministeriö    
Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys    
STTK    
Suojärven pitäjäseura    
Suomen afganistanilaisten järjestö KANUN ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko / Kirkkohallitus    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kurdiyhdistysten liitto - Kurdiliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto    
Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi    
Suomen ortodoksinen kirkkokunta / Kirkollishallitus    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen PEN    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanpuolustajat    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen saamelaisnuoret    
Suomen sadankomitea    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen World Vision    
Suomen YK-liitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto    
Suomen yrittäjät    
Svenska Finlands Folkting;    
tasa-arvovaltuutetun toimisto    
tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Transparency International Suomi    
Trasek    
Tuomioistuinvirasto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
USKOT-foorumi ry    
Vailla vakinaista asuntoa    
valtioneuvoston kanslia    
valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta/STM    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain Liitto ry    
WWF Suomi    
Väestöliitto    
Yhden vanhemman perheiden liitto    
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
ympäristöministeriö    
Åbo Akademin Institutet för mänskliga rättigheter    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

ihmisoikeudet

määräaikaisraportit

mänskliga rättigheter

periodiska rapporter